682 KB
/home/fdroid/fdroiddata/tmp/com.rigid.birthdroid_64.apk vs.
/home/fdroid/fdroiddata/tmp/sigcp_com.rigid.birthdroid_64.apk
59.2 KB
zipinfo /dev/stdin
Max report size reached
74.7 KB
classes.dex
74.7 KB
classes.jar
22.9 KB
zipinfo /dev/stdin
Max report size reached
12.9 KB
zipnote {}
Max report size reached
34.2 KB
android/support/v7/internal/view/menu/MenuBuilder.class
Max report size reached
1.29 KB
android/support/v7/internal/widget/ActionBarContextView.class
Max report size reached
1.23 KB
android/support/v7/internal/widget/ActionBarView.class
Max report size reached
2.07 KB
com/rigid/birthdroid/Birthdays.class
Max report size reached
615 B
smali/android/support/v7/internal/view/ActionBarPolicy.smali
Offset 142, 18 lines modifiedOffset 142, 20 lines modified
142 ····​move-​result·​v3142 ····​move-​result·​v3
  
143 ····​if-​nez·​v3,​·​:​cond_0143 ····​if-​nez·​v3,​·​:​cond_0
  
144 ····​.​line·​69144 ····​.​line·​69
145 ····​sget·​v3,​·​Landroid/​support/​v7/​appcompat/​R$dimen;​-​>abc_action_bar_stack​ed_max_height:​I145 ····​sget·​v3,​·​Landroid/​support/​v7/​appcompat/​R$dimen;​-​>abc_action_bar_stack​ed_max_height:​I
  
 146 ····​.​line·​70
146 ····​invoke-​virtual·​{v2,​·​v3},​·​Landroid/​content/​res/​Resources;​-​>getDimensionPixelSiz​e(I)​I147 ····​invoke-​virtual·​{v2,​·​v3},​·​Landroid/​content/​res/​Resources;​-​>getDimensionPixelSiz​e(I)​I
  
147 ····​move-​result·​v3148 ····​move-​result·​v3
  
 149 ····​.​line·​69
148 ····​invoke-​static·​{v1,​·​v3},​·​Ljava/​lang/​Math;​-​>min(II)​I150 ····​invoke-​static·​{v1,​·​v3},​·​Ljava/​lang/​Math;​-​>min(II)​I
  
149 ····​move-​result·​v1151 ····​move-​result·​v1
  
150 ····​.​line·​72152 ····​.​line·​72
151 ····​:​cond_0153 ····​:​cond_0
152 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Landroid/​content/​res/​TypedArray;​-​>recycle()​V154 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Landroid/​content/​res/​TypedArray;​-​>recycle()​V
985 B
smali/android/support/v7/internal/view/menu/BaseMenuPresenter.smali
Offset 391, 14 lines modifiedOffset 391, 15 lines modified
  
391 ····​if-​eqz·​v9,​·​:​cond_5391 ····​if-​eqz·​v9,​·​:​cond_5
  
392 ····​move-​object·​v9,​·​v1392 ····​move-​object·​v9,​·​v1
  
393 ····​check-​cast·​v9,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​MenuView$ItemView;​393 ····​check-​cast·​v9,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​MenuView$ItemView;​
  
 394 ····​.​line·​99
394 ····​invoke-​interface·​{v9},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​MenuView$ItemView;​-​>getItemData()​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​MenuItemImpl;​395 ····​invoke-​interface·​{v9},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​MenuView$ItemView;​-​>getItemData()​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​MenuItemImpl;​
  
395 ····​move-​result-​object·​v6396 ····​move-​result-​object·​v6
  
396 ····​.​line·​100397 ····​.​line·​100
397 ····​.​local·​v6,​·​"oldItem":​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​MenuItemImpl;​398 ····​.​local·​v6,​·​"oldItem":​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​MenuItemImpl;​
398 ····​:​goto_1399 ····​:​goto_1
Offset 431, 15 lines modifiedOffset 432, 15 lines modified
431 ····​.​end·​local·​v5····​#·​"itemView":​Landroid/​view/​View;​432 ····​.​end·​local·​v5····​#·​"itemView":​Landroid/​view/​View;​
432 ····​.​end·​local·​v6····​#·​"oldItem":​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​MenuItemImpl;​433 ····​.​end·​local·​v6····​#·​"oldItem":​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​MenuItemImpl;​
433 ····​:​cond_4434 ····​:​cond_4
434 ····​add-​int/​lit8·​v2,​·​v2,​·​0x1435 ····​add-​int/​lit8·​v2,​·​v2,​·​0x1
  
435 ····​goto·​:​goto_0436 ····​goto·​:​goto_0
  
436 ····​.​line·​98437 ····​.​line·​99
437 ····​.​restart·​local·​v1····​#·​"convertView":​Landroid/​view/​View;​438 ····​.​restart·​local·​v1····​#·​"convertView":​Landroid/​view/​View;​
438 ····​:​cond_5439 ····​:​cond_5
439 ····​const/​4·​v6,​·​0x0440 ····​const/​4·​v6,​·​0x0
  
440 ····​goto·​:​goto_1441 ····​goto·​:​goto_1
  
441 ····​.​line·​116442 ····​.​line·​116
2.77 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/MenuPopupHelper$MenuAdapter.smali
Max report size reached
1.4 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/ActionMenuItem.smali
Max report size reached
35.0 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/MenuBuilder.smali
Max report size reached
3.7 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/MenuItemImpl.smali
Max report size reached
2.54 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/ActionMenuPresenter.smali
Max report size reached
1.19 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/MenuPopupHelper.smali
Offset 101, 18 lines modifiedOffset 101, 20 lines modified
  
101 ····​iget·​v1,​·​v1,​·​Landroid/​util/​DisplayMetrics;​-​>widthPixels:​I101 ····​iget·​v1,​·​v1,​·​Landroid/​util/​DisplayMetrics;​-​>widthPixels:​I
  
102 ····​div-​int/​lit8·​v1,​·​v1,​·​0x2102 ····​div-​int/​lit8·​v1,​·​v1,​·​0x2
  
103 ····​sget·​v2,​·​Landroid/​support/​v7/​appcompat/​R$dimen;​-​>abc_config_prefDialo​gWidth:​I103 ····​sget·​v2,​·​Landroid/​support/​v7/​appcompat/​R$dimen;​-​>abc_config_prefDialo​gWidth:​I
  
 104 ····​.​line·​86
104 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v2},​·​Landroid/​content/​res/​Resources;​-​>getDimensionPixelSiz​e(I)​I105 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v2},​·​Landroid/​content/​res/​Resources;​-​>getDimensionPixelSiz​e(I)​I
  
105 ····​move-​result·​v2106 ····​move-​result·​v2
  
 107 ····​.​line·​85
106 ····​invoke-​static·​{v1,​·​v2},​·​Ljava/​lang/​Math;​-​>max(II)​I108 ····​invoke-​static·​{v1,​·​v2},​·​Ljava/​lang/​Math;​-​>max(II)​I
  
107 ····​move-​result·​v1109 ····​move-​result·​v1
  
108 ····​iput·​v1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​MenuPopupHelper;​-​>mPopupMaxWidth:​I110 ····​iput·​v1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​MenuPopupHelper;​-​>mPopupMaxWidth:​I
  
109 ····​.​line·​88111 ····​.​line·​88
Offset 172, 21 lines modifiedOffset 174, 21 lines modified
172 ····​.​local·​v6,​·​"width":​I174 ····​.​local·​v6,​·​"width":​I
173 ····​const/​4·​v4,​·​0x0175 ····​const/​4·​v4,​·​0x0
  
174 ····​.​line·​175176 ····​.​line·​175
175 ····​.​local·​v4,​·​"itemView":​Landroid/​view/​View;​177 ····​.​local·​v4,​·​"itemView":​Landroid/​view/​View;​
176 ····​const/​4·​v3,​·​0x0178 ····​const/​4·​v3,​·​0x0
  
177 ····​.​line·​176179 ····​.​line·​177
178 ····​.​local·​v3,​·​"itemType":​I180 ····​.​local·​v3,​·​"itemType":​I
179 ····​invoke-​static·​{v8,​·​v8},​·​Landroid/​view/​View$MeasureSpec;​-​>makeMeasureSpec(II)​I181 ····​invoke-​static·​{v8,​·​v8},​·​Landroid/​view/​View$MeasureSpec;​-​>makeMeasureSpec(II)​I
  
180 ····​move-​result·​v7182 ····​move-​result·​v7
  
181 ····​.​line·​178183 ····​.​line·​179
182 ····​.​local·​v7,​·​"widthMeasureSpec":​I184 ····​.​local·​v7,​·​"widthMeasureSpec":​I
183 ····​invoke-​static·​{v8,​·​v8},​·​Landroid/​view/​View$MeasureSpec;​-​>makeMeasureSpec(II)​I185 ····​invoke-​static·​{v8,​·​v8},​·​Landroid/​view/​View$MeasureSpec;​-​>makeMeasureSpec(II)​I
  
184 ····​move-​result·​v1186 ····​move-​result·​v1
  
185 ····​.​line·​180187 ····​.​line·​180
186 ····​.​local·​v1,​·​"heightMeasureSpec":​I188 ····​.​local·​v1,​·​"heightMeasureSpec":​I
428 B
smali/android/support/v7/internal/view/menu/MenuDialogHelper.smali
Offset 158, 14 lines modifiedOffset 158, 15 lines modified
158 ····​:​cond_0158 ····​:​cond_0
159 ····​invoke-​virtual·​{p3},​·​Landroid/​view/​KeyEvent;​-​>getAction()​I159 ····​invoke-​virtual·​{p3},​·​Landroid/​view/​KeyEvent;​-​>getAction()​I
  
160 ····​move-​result·​v4160 ····​move-​result·​v4
  
161 ····​if-​nez·​v4,​·​:​cond_1161 ····​if-​nez·​v4,​·​:​cond_1
  
 162 ····​.​line·​98
162 ····​invoke-​virtual·​{p3},​·​Landroid/​view/​KeyEvent;​-​>getRepeatCount()​I163 ····​invoke-​virtual·​{p3},​·​Landroid/​view/​KeyEvent;​-​>getRepeatCount()​I
  
163 ····​move-​result·​v4164 ····​move-​result·​v4
  
164 ····​if-​nez·​v4,​·​:​cond_1165 ····​if-​nez·​v4,​·​:​cond_1
  
165 ····​.​line·​99166 ····​.​line·​99
1.79 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/ListMenuItemView.smali
Max report size reached
3.32 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/ActionMenuView.smali
Max report size reached
1.53 KB
smali/android/support/v7/internal/view/menu/ActionMenuItemView.smali
Max report size reached
624 B
smali/android/support/v7/internal/view/menu/ListMenuPresenter$MenuAdapter.smali
Offset 221, 15 lines modifiedOffset 221, 14 lines modified
221 ····​check-​cast·​v1,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​MenuItemImpl;​221 ····​check-​cast·​v1,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​MenuItemImpl;​
  
222 ····​return-​object·​v1222 ····​return-​object·​v1
223 .​end·​method223 .​end·​method
  
224 .​method·​public·​bridge·​synthetic·​getItem(I)​Ljava/​lang/​Object;​224 .​method·​public·​bridge·​synthetic·​getItem(I)​Ljava/​lang/​Object;​
225 ····​.​locals·​1225 ····​.​locals·​1
226 ····​.​param·​p1,​·​"x0"····​#·​I 
  
227 ····​.​prologue226 ····​.​prologue
228 ····​.​line·​231227 ····​.​line·​231
229 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​ListMenuPresenter$Men​uAdapter;​-​>getItem(I)​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​MenuItemImpl;​228 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​ListMenuPresenter$Men​uAdapter;​-​>getItem(I)​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​MenuItemImpl;​
  
230 ····​move-​result-​object·​v0229 ····​move-​result-​object·​v0
  
853 B
smali/android/support/v7/internal/view/menu/SubMenuBuilder.smali
Offset 69, 26 lines modifiedOffset 69, 29 lines modified
  
69 ····​move-​result·​v069 ····​move-​result·​v0
  
70 ····​if-​nez·​v0,​·​:​cond_070 ····​if-​nez·​v0,​·​:​cond_0
  
71 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​SubMenuBuilder;​-​>mParentMenu:​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​MenuBuilder;​71 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​SubMenuBuilder;​-​>mParentMenu:​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​MenuBuilder;​
  
 72 ····​.​line·​84
72 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​p1,​·​p2},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​MenuBuilder;​-​>dispatchMenuItemSele​cted(Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​MenuBuilder;​Landroid/​view/​MenuItem;​)​Z73 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​p1,​·​p2},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​MenuBuilder;​-​>dispatchMenuItemSele​cted(Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​MenuBuilder;​Landroid/​view/​MenuItem;​)​Z
  
73 ····​move-​result·​v074 ····​move-​result·​v0
  
74 ····​if-​eqz·​v0,​·​:​cond_175 ····​if-​eqz·​v0,​·​:​cond_1
  
75 ····​:​cond_076 ····​:​cond_0
76 ····​const/​4·​v0,​·​0x177 ····​const/​4·​v0,​·​0x1
  
 78 ····​.​line·​83
77 ····​:​goto_079 ····​:​goto_0
78 ····​return·​v080 ····​return·​v0
  
 81 ····​.​line·​84
79 ····​:​cond_182 ····​:​cond_1
80 ····​const/​4·​v0,​·​0x083 ····​const/​4·​v0,​·​0x0
  
81 ····​goto·​:​goto_084 ····​goto·​:​goto_0
82 .​end·​method85 .​end·​method
  
83 .​method·​public·​expandItemActionView(​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​MenuItemImpl;​)​Z86 .​method·​public·​expandItemActionView(​Landroid/​support/​v7/​internal/​view/​menu/​MenuItemImpl;​)​Z
744 B
smali/android/support/v7/internal/widget/ListPopupWindow$PopupScrollListener.smali
Offset 69, 14 lines modifiedOffset 69, 15 lines modified
69 ····​.​line·​141669 ····​.​line·​1416
70 ····​const/​4·​v0,​·​0x170 ····​const/​4·​v0,​·​0x1
  
71 ····​if-​ne·​p2,​·​v0,​·​:​cond_071 ····​if-​ne·​p2,​·​v0,​·​:​cond_0
  
72 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow$Popup​ScrollListener;​-​>this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow;​72 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow$Popup​ScrollListener;​-​>this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow;​
  
 73 ····​.​line·​1417
73 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow;​-​>isInputMethodNotNeed​ed()​Z74 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow;​-​>isInputMethodNotNeed​ed()​Z
  
74 ····​move-​result·​v075 ····​move-​result·​v0
  
75 ····​if-​nez·​v0,​·​:​cond_076 ····​if-​nez·​v0,​·​:​cond_0
  
76 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow$Popup​ScrollListener;​-​>this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow;​77 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow$Popup​ScrollListener;​-​>this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow;​
16.8 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ActionBarView.smali
Max report size reached
1.24 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/AbsSpinnerICS$SavedState$1.smali
Offset 53, 15 lines modifiedOffset 53, 14 lines modified
53 ····​invoke-​direct·​{v0,​·​p1,​·​v1},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsSpinnerICS$SavedSt​ate;​-​><init>(Landroid/​os/​Parcel;​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsSpinnerICS$1;​)​V53 ····​invoke-​direct·​{v0,​·​p1,​·​v1},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsSpinnerICS$SavedSt​ate;​-​><init>(Landroid/​os/​Parcel;​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsSpinnerICS$1;​)​V
  
54 ····​return-​object·​v054 ····​return-​object·​v0
55 .​end·​method55 .​end·​method
  
56 .​method·​public·​bridge·​synthetic·​createFromParcel(Land​roid/​os/​Parcel;​)​Ljava/​lang/​Object;​56 .​method·​public·​bridge·​synthetic·​createFromParcel(Land​roid/​os/​Parcel;​)​Ljava/​lang/​Object;​
57 ····​.​locals·​157 ····​.​locals·​1
58 ····​.​param·​p1,​·​"x0"····​#·​Landroid/​os/​Parcel;​ 
  
59 ····​.​prologue58 ····​.​prologue
60 ····​.​line·​38259 ····​.​line·​382
61 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsSpinnerICS$SavedSt​ate$1;​-​>createFromParcel(Lan​droid/​os/​Parcel;​)​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsSpinnerICS$SavedSt​ate;​60 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsSpinnerICS$SavedSt​ate$1;​-​>createFromParcel(Lan​droid/​os/​Parcel;​)​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsSpinnerICS$SavedSt​ate;​
  
62 ····​move-​result-​object·​v061 ····​move-​result-​object·​v0
  
Offset 77, 15 lines modifiedOffset 76, 14 lines modified
77 ····​new-​array·​v0,​·​p1,​·​[Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsSpinnerICS$SavedSt​ate;​76 ····​new-​array·​v0,​·​p1,​·​[Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsSpinnerICS$SavedSt​ate;​
  
78 ····​return-​object·​v077 ····​return-​object·​v0
79 .​end·​method78 .​end·​method
  
80 .​method·​public·​bridge·​synthetic·​newArray(I)​[Ljava/​lang/​Object;​79 .​method·​public·​bridge·​synthetic·​newArray(I)​[Ljava/​lang/​Object;​
81 ····​.​locals·​180 ····​.​locals·​1
82 ····​.​param·​p1,​·​"x0"····​#·​I 
  
83 ····​.​prologue81 ····​.​prologue
84 ····​.​line·​38282 ····​.​line·​382
85 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsSpinnerICS$SavedSt​ate$1;​-​>newArray(I)​[Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsSpinnerICS$SavedSt​ate;​83 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsSpinnerICS$SavedSt​ate$1;​-​>newArray(I)​[Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsSpinnerICS$SavedSt​ate;​
  
86 ····​move-​result-​object·​v084 ····​move-​result-​object·​v0
  
666 B
smali/android/support/v7/internal/widget/CompatTextView.smali
Offset 56, 14 lines modifiedOffset 56, 15 lines modified
56 ····​.​line·​4656 ····​.​line·​46
57 ····​const/​4·​v0,​·​0x057 ····​const/​4·​v0,​·​0x0
  
58 ····​.​line·​4858 ····​.​line·​48
59 ····​.​local·​v0,​·​"allCaps":​Z59 ····​.​local·​v0,​·​"allCaps":​Z
60 ····​sget-​object·​v2,​·​Landroid/​support/​v7/​appcompat/​R$styleable;​-​>CompatTextView:​[I60 ····​sget-​object·​v2,​·​Landroid/​support/​v7/​appcompat/​R$styleable;​-​>CompatTextView:​[I
  
 61 ····​.​line·​49
61 ····​invoke-​virtual·​{p1,​·​p2,​·​v2,​·​p3,​·​v3},​·​Landroid/​content/​Context;​-​>obtainStyledAttribut​es(Landroid/​util/​AttributeSet;​[III)​Landroid/​content/​res/​TypedArray;​62 ····​invoke-​virtual·​{p1,​·​p2,​·​v2,​·​p3,​·​v3},​·​Landroid/​content/​Context;​-​>obtainStyledAttribut​es(Landroid/​util/​AttributeSet;​[III)​Landroid/​content/​res/​TypedArray;​
  
62 ····​move-​result-​object·​v163 ····​move-​result-​object·​v1
  
63 ····​.​line·​5064 ····​.​line·​50
64 ····​.​local·​v1,​·​"style":​Landroid/​content/​res/​TypedArray;​65 ····​.​local·​v1,​·​"style":​Landroid/​content/​res/​TypedArray;​
65 ····​sget·​v2,​·​Landroid/​support/​v7/​appcompat/​R$styleable;​-​>CompatTextView_textA​llCaps:​I66 ····​sget·​v2,​·​Landroid/​support/​v7/​appcompat/​R$styleable;​-​>CompatTextView_textA​llCaps:​I
837 B
smali/android/support/v7/internal/widget/ActionBarView$HomeView.smali
Offset 484, 24 lines modifiedOffset 484, 26 lines modified
484 ····​add-​int/​2addr·​v3,​·​v0484 ····​add-​int/​2addr·​v3,​·​v0
  
485 ····​.​line·​1318485 ····​.​line·​1318
486 ····​iget·​v0,​·​v9,​·​Landroid/​widget/​FrameLayout$LayoutPar​ams;​-​>topMargin:​I486 ····​iget·​v0,​·​v9,​·​Landroid/​widget/​FrameLayout$LayoutPar​ams;​-​>topMargin:​I
  
487 ····​iget-​object·​v1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView$HomeVie​w;​-​>mIconView:​Landroid/​widget/​ImageView;​487 ····​iget-​object·​v1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView$HomeVie​w;​-​>mIconView:​Landroid/​widget/​ImageView;​
  
 488 ····​.​line·​1319
488 ····​invoke-​virtual·​{v1},​·​Landroid/​widget/​ImageView;​-​>getMeasuredHeight()​I489 ····​invoke-​virtual·​{v1},​·​Landroid/​widget/​ImageView;​-​>getMeasuredHeight()​I
  
489 ····​move-​result·​v1490 ····​move-​result·​v1
  
490 ····​add-​int/​2addr·​v0,​·​v1491 ····​add-​int/​2addr·​v0,​·​v1
  
491 ····​iget·​v1,​·​v9,​·​Landroid/​widget/​FrameLayout$LayoutPar​ams;​-​>bottomMargin:​I492 ····​iget·​v1,​·​v9,​·​Landroid/​widget/​FrameLayout$LayoutPar​ams;​-​>bottomMargin:​I
  
492 ····​add-​int/​2addr·​v0,​·​v1493 ····​add-​int/​2addr·​v0,​·​v1
  
 494 ····​.​line·​1318
493 ····​invoke-​static·​{v6,​·​v0},​·​Ljava/​lang/​Math;​-​>max(II)​I495 ····​invoke-​static·​{v6,​·​v0},​·​Ljava/​lang/​Math;​-​>max(II)​I
  
494 ····​move-​result·​v6496 ····​move-​result·​v6
  
495 ····​.​line·​1321497 ····​.​line·​1321
496 ····​invoke-​static·​{p1},​·​Landroid/​view/​View$MeasureSpec;​-​>getMode(I)​I498 ····​invoke-​static·​{p1},​·​Landroid/​view/​View$MeasureSpec;​-​>getMode(I)​I
  
672 B
smali/android/support/v7/internal/widget/ActionBarView$1.smali
Offset 20, 14 lines modifiedOffset 20, 15 lines modified
20 #·​instance·​fields20 #·​instance·​fields
21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView;​21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView;​
  
  
22 #·​direct·​methods22 #·​direct·​methods
23 .​method·​constructor·​<init>(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView;​)​V23 .​method·​constructor·​<init>(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView;​)​V
24 ····​.​locals·​024 ····​.​locals·​0
 25 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView;​
  
25 ····​.​prologue26 ····​.​prologue
26 ····​.​line·​13627 ····​.​line·​136
27 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView$1;​-​>this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView;​28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView$1;​-​>this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView;​
  
28 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V29 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
1.17 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/SpinnerICS$DropdownPopup.smali
Offset 149, 26 lines modifiedOffset 149, 28 lines modified
149 ····​.​local·​v3,​·​"spinnerPaddingRight"​:​I149 ····​.​local·​v3,​·​"spinnerPaddingRight"​:​I
150 ····​iget-​object·​v6,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS$DropdownPo​pup;​-​>this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS;​150 ····​iget-​object·​v6,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS$DropdownPo​pup;​-​>this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS;​
  
151 ····​iget-​object·​v5,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS$DropdownPo​pup;​-​>mAdapter:​Landroid/​widget/​ListAdapter;​151 ····​iget-​object·​v5,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS$DropdownPo​pup;​-​>mAdapter:​Landroid/​widget/​ListAdapter;​
  
152 ····​check-​cast·​v5,​·​Landroid/​widget/​SpinnerAdapter;​152 ····​check-​cast·​v5,​·​Landroid/​widget/​SpinnerAdapter;​
  
 153 ····​.​line·​741
153 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS$DropdownPo​pup;​-​>getBackground()​Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​154 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS$DropdownPo​pup;​-​>getBackground()​Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​
  
154 ····​move-​result-​object·​v7155 ····​move-​result-​object·​v7
  
155 ····​invoke-​virtual·​{v6,​·​v5,​·​v7},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS;​-​>measureContentWidth(​Landroid/​widget/​SpinnerAdapter;​Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​)​I156 ····​invoke-​virtual·​{v6,​·​v5,​·​v7},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS;​-​>measureContentWidth(​Landroid/​widget/​SpinnerAdapter;​Landroid/​graphics/​drawable/​Drawable;​)​I
  
156 ····​move-​result·​v5157 ····​move-​result·​v5
  
157 ····​sub-​int·​v6,​·​v4,​·​v2158 ····​sub-​int·​v6,​·​v4,​·​v2
  
158 ····​sub-​int/​2addr·​v6,​·​v3159 ····​sub-​int/​2addr·​v6,​·​v3
  
 160 ····​.​line·​740
159 ····​invoke-​static·​{v5,​·​v6},​·​Ljava/​lang/​Math;​-​>max(II)​I161 ····​invoke-​static·​{v5,​·​v6},​·​Ljava/​lang/​Math;​-​>max(II)​I
  
160 ····​move-​result·​v5162 ····​move-​result·​v5
  
161 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​v5},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS$DropdownPo​pup;​-​>setContentWidth(I)​V163 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​v5},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS$DropdownPo​pup;​-​>setContentWidth(I)​V
  
162 ····​.​line·​750164 ····​.​line·​750
682 B
smali/android/support/v7/internal/widget/AbsSpinnerICS$RecycleBin.smali
Offset 28, 14 lines modifiedOffset 28, 15 lines modified
  
28 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsSpinnerICS;​28 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsSpinnerICS;​
  
  
29 #·​direct·​methods29 #·​direct·​methods
30 .​method·​constructor·​<init>(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsSpinnerICS;​)​V30 .​method·​constructor·​<init>(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsSpinnerICS;​)​V
31 ····​.​locals·​131 ····​.​locals·​1
 32 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsSpinnerICS;​
  
32 ····​.​prologue33 ····​.​prologue
33 ····​.​line·​42234 ····​.​line·​422
34 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsSpinnerICS$Recycle​Bin;​-​>this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsSpinnerICS;​35 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsSpinnerICS$Recycle​Bin;​-​>this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsSpinnerICS;​
  
35 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V36 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
7.69 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ActionBarContextView.smali
Max report size reached
1.38 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ListPopupWindow$PopupTouchInterceptor.smali
Max report size reached
1.03 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/AdapterViewICS$OnItemClickListenerWrapper.smali
Offset 22, 14 lines modifiedOffset 22, 15 lines modified
  
22 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AdapterViewICS;​22 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AdapterViewICS;​
  
  
23 #·​direct·​methods23 #·​direct·​methods
24 .​method·​public·​constructor·​<init>(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AdapterViewICS;​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AdapterViewICS$OnItem​ClickListener;​)​V24 .​method·​public·​constructor·​<init>(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AdapterViewICS;​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AdapterViewICS$OnItem​ClickListener;​)​V
25 ····​.​locals·​025 ····​.​locals·​0
 26 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AdapterViewICS;​
26 ····​.​param·​p2,​·​"listener"····​#·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AdapterViewICS$OnItem​ClickListener;​27 ····​.​param·​p2,​·​"listener"····​#·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AdapterViewICS$OnItem​ClickListener;​
  
27 ····​.​prologue28 ····​.​prologue
28 ····​.​line·​26529 ····​.​line·​265
29 ····​.​local·​p0,​·​"this":​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AdapterViewICS$OnItem​ClickListenerWrapper;​,​·​"Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AdapterViewICS<TT;​>.​OnItemClickListenerWr​apper;​"30 ····​.​local·​p0,​·​"this":​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AdapterViewICS$OnItem​ClickListenerWrapper;​,​·​"Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AdapterViewICS<TT;​>.​OnItemClickListenerWr​apper;​"
30 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AdapterViewICS$OnItem​ClickListenerWrapper;​-​>this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AdapterViewICS;​31 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AdapterViewICS$OnItem​ClickListenerWrapper;​-​>this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AdapterViewICS;​
  
1.25 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ActionBarView$SavedState$1.smali
Offset 53, 15 lines modifiedOffset 53, 14 lines modified
53 ····​invoke-​direct·​{v0,​·​p1,​·​v1},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView$SavedSt​ate;​-​><init>(Landroid/​os/​Parcel;​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView$1;​)​V53 ····​invoke-​direct·​{v0,​·​p1,​·​v1},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView$SavedSt​ate;​-​><init>(Landroid/​os/​Parcel;​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView$1;​)​V
  
54 ····​return-​object·​v054 ····​return-​object·​v0
55 .​end·​method55 .​end·​method
  
56 .​method·​public·​bridge·​synthetic·​createFromParcel(Land​roid/​os/​Parcel;​)​Ljava/​lang/​Object;​56 .​method·​public·​bridge·​synthetic·​createFromParcel(Land​roid/​os/​Parcel;​)​Ljava/​lang/​Object;​
57 ····​.​locals·​157 ····​.​locals·​1
58 ····​.​param·​p1,​·​"x0"····​#·​Landroid/​os/​Parcel;​ 
  
59 ····​.​prologue58 ····​.​prologue
60 ····​.​line·​123559 ····​.​line·​1235
61 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView$SavedSt​ate$1;​-​>createFromParcel(Lan​droid/​os/​Parcel;​)​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView$SavedSt​ate;​60 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView$SavedSt​ate$1;​-​>createFromParcel(Lan​droid/​os/​Parcel;​)​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView$SavedSt​ate;​
  
62 ····​move-​result-​object·​v061 ····​move-​result-​object·​v0
  
Offset 77, 15 lines modifiedOffset 76, 14 lines modified
77 ····​new-​array·​v0,​·​p1,​·​[Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView$SavedSt​ate;​76 ····​new-​array·​v0,​·​p1,​·​[Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView$SavedSt​ate;​
  
78 ····​return-​object·​v077 ····​return-​object·​v0
79 .​end·​method78 .​end·​method
  
80 .​method·​public·​bridge·​synthetic·​newArray(I)​[Ljava/​lang/​Object;​79 .​method·​public·​bridge·​synthetic·​newArray(I)​[Ljava/​lang/​Object;​
81 ····​.​locals·​180 ····​.​locals·​1
82 ····​.​param·​p1,​·​"x0"····​#·​I 
  
83 ····​.​prologue81 ····​.​prologue
84 ····​.​line·​123582 ····​.​line·​1235
85 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView$SavedSt​ate$1;​-​>newArray(I)​[Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView$SavedSt​ate;​83 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView$SavedSt​ate$1;​-​>newArray(I)​[Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView$SavedSt​ate;​
  
86 ····​move-​result-​object·​v084 ····​move-​result-​object·​v0
  
863 B
smali/android/support/v7/internal/widget/SpinnerICS$DropdownPopup$1.smali
Offset 22, 14 lines modifiedOffset 22, 15 lines modified
  
22 .​field·​final·​synthetic·​val$this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS;​22 .​field·​final·​synthetic·​val$this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS;​
  
  
23 #·​direct·​methods23 #·​direct·​methods
24 .​method·​constructor·​<init>(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS$DropdownPo​pup;​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS;​)​V24 .​method·​constructor·​<init>(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS$DropdownPo​pup;​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS;​)​V
25 ····​.​locals·​025 ····​.​locals·​0
 26 ····​.​param·​p1,​·​"this$1"····​#·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS$DropdownPo​pup;​
  
26 ····​.​prologue27 ····​.​prologue
27 ····​.​line·​70628 ····​.​line·​706
28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS$DropdownPo​pup$1;​-​>this$1:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS$DropdownPo​pup;​29 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS$DropdownPo​pup$1;​-​>this$1:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS$DropdownPo​pup;​
  
29 ····​iput-​object·​p2,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS$DropdownPo​pup$1;​-​>val$this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS;​30 ····​iput-​object·​p2,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS$DropdownPo​pup$1;​-​>val$this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS;​
  
686 B
smali/android/support/v7/internal/widget/ListPopupWindow$1.smali
Offset 20, 14 lines modifiedOffset 20, 15 lines modified
20 #·​instance·​fields20 #·​instance·​fields
21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow;​21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow;​
  
  
22 #·​direct·​methods22 #·​direct·​methods
23 .​method·​constructor·​<init>(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow;​)​V23 .​method·​constructor·​<init>(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow;​)​V
24 ····​.​locals·​024 ····​.​locals·​0
 25 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow;​
  
25 ····​.​prologue26 ····​.​prologue
26 ····​.​line·​92227 ····​.​line·​922
27 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow$1;​-​>this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow;​28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow$1;​-​>this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow;​
  
28 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V29 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
686 B
smali/android/support/v7/internal/widget/ListPopupWindow$2.smali
Offset 20, 14 lines modifiedOffset 20, 15 lines modified
20 #·​instance·​fields20 #·​instance·​fields
21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow;​21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow;​
  
  
22 #·​direct·​methods22 #·​direct·​methods
23 .​method·​constructor·​<init>(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow;​)​V23 .​method·​constructor·​<init>(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow;​)​V
24 ····​.​locals·​024 ····​.​locals·​0
 25 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow;​
  
25 ····​.​prologue26 ····​.​prologue
26 ····​.​line·​94027 ····​.​line·​940
27 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow$2;​-​>this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow;​28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow$2;​-​>this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow;​
  
28 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V29 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
1.11 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/SpinnerICS$DialogPopup.smali
Offset 188, 22 lines modifiedOffset 188, 25 lines modified
  
188 ····​.​line·​680188 ····​.​line·​680
189 ····​:​cond_0189 ····​:​cond_0
190 ····​iget-​object·​v1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS$DialogPopu​p;​-​>mListAdapter:​Landroid/​widget/​ListAdapter;​190 ····​iget-​object·​v1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS$DialogPopu​p;​-​>mListAdapter:​Landroid/​widget/​ListAdapter;​
  
191 ····​iget-​object·​v2,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS$DialogPopu​p;​-​>this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS;​191 ····​iget-​object·​v2,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS$DialogPopu​p;​-​>this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS;​
  
 192 ····​.​line·​681
192 ····​invoke-​virtual·​{v2},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS;​-​>getSelectedItemPosit​ion()​I193 ····​invoke-​virtual·​{v2},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS;​-​>getSelectedItemPosit​ion()​I
  
193 ····​move-​result·​v2194 ····​move-​result·​v2
  
 195 ····​.​line·​680
194 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1,​·​v2,​·​p0},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>setSingleChoiceItems​(Landroid/​widget/​ListAdapter;​ILandroid/​content/​DialogInterface$OnCli​ckListener;​)​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​196 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1,​·​v2,​·​p0},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>setSingleChoiceItems​(Landroid/​widget/​ListAdapter;​ILandroid/​content/​DialogInterface$OnCli​ckListener;​)​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​
  
195 ····​move-​result-​object·​v1197 ····​move-​result-​object·​v1
  
 198 ····​.​line·​681
196 ····​invoke-​virtual·​{v1},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>show()​Landroid/​app/​AlertDialog;​199 ····​invoke-​virtual·​{v1},​·​Landroid/​app/​AlertDialog$Builder;​-​>show()​Landroid/​app/​AlertDialog;​
  
197 ····​move-​result-​object·​v1200 ····​move-​result-​object·​v1
  
198 ····​iput-​object·​v1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS$DialogPopu​p;​-​>mPopup:​Landroid/​app/​AlertDialog;​201 ····​iput-​object·​v1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS$DialogPopu​p;​-​>mPopup:​Landroid/​app/​AlertDialog;​
  
199 ····​.​line·​682202 ····​.​line·​682
613 B
smali/android/support/v7/internal/widget/AbsSpinnerICS.smali
Offset 2, 15 lines modifiedOffset 2, 14 lines modified
2 .​super·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AdapterViewICS;​2 .​super·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AdapterViewICS;​
3 .​source·​"AbsSpinnerICS.​java"3 .​source·​"AbsSpinnerICS.​java"
  
  
4 #·​annotations4 #·​annotations
5 .​annotation·​system·​Ldalvik/​annotation/​MemberClasses;​5 .​annotation·​system·​Ldalvik/​annotation/​MemberClasses;​
6 ····​value·​=·​{6 ····​value·​=·​{
7 ········​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsSpinnerICS$1;​,​ 
8 ········​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsSpinnerICS$Recycle​Bin;​,​7 ········​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsSpinnerICS$Recycle​Bin;​,​
9 ········​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsSpinnerICS$SavedSt​ate;​8 ········​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsSpinnerICS$SavedSt​ate;​
10 ····​}9 ····​}
11 .​end·​annotation10 .​end·​annotation
  
12 .​annotation·​system·​Ldalvik/​annotation/​Signature;​11 .​annotation·​system·​Ldalvik/​annotation/​Signature;​
13 ····​value·​=·​{12 ····​value·​=·​{
1.64 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ProgressBarICS.smali
Max report size reached
586 B
smali/android/support/v7/internal/widget/SpinnerICS$DropDownAdapter.smali
Offset 120, 14 lines modifiedOffset 120, 15 lines modified
  
120 ····​:​goto_0120 ····​:​goto_0
121 ····​return-​object·​v0121 ····​return-​object·​v0
  
122 ····​:​cond_0122 ····​:​cond_0
123 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS$DropDownAd​apter;​-​>mAdapter:​Landroid/​widget/​SpinnerAdapter;​123 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​SpinnerICS$DropDownAd​apter;​-​>mAdapter:​Landroid/​widget/​SpinnerAdapter;​
  
 124 ····​.​line·​560
124 ····​invoke-​interface·​{v0,​·​p1,​·​p2,​·​p3},​·​Landroid/​widget/​SpinnerAdapter;​-​>getDropDownView(ILan​droid/​view/​View;​Landroid/​view/​ViewGroup;​)​Landroid/​view/​View;​125 ····​invoke-​interface·​{v0,​·​p1,​·​p2,​·​p3},​·​Landroid/​widget/​SpinnerAdapter;​-​>getDropDownView(ILan​droid/​view/​View;​Landroid/​view/​ViewGroup;​)​Landroid/​view/​View;​
  
125 ····​move-​result-​object·​v0126 ····​move-​result-​object·​v0
  
126 ····​goto·​:​goto_0127 ····​goto·​:​goto_0
127 .​end·​method128 .​end·​method
  
4.28 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/SpinnerICS.smali
Max report size reached
672 B
smali/android/support/v7/internal/widget/ActionBarView$2.smali
Offset 20, 14 lines modifiedOffset 20, 15 lines modified
20 #·​instance·​fields20 #·​instance·​fields
21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView;​21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView;​
  
  
22 #·​direct·​methods22 #·​direct·​methods
23 .​method·​constructor·​<init>(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView;​)​V23 .​method·​constructor·​<init>(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView;​)​V
24 ····​.​locals·​024 ····​.​locals·​0
 25 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView;​
  
25 ····​.​prologue26 ····​.​prologue
26 ····​.​line·​14927 ····​.​line·​149
27 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView$2;​-​>this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView;​28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView$2;​-​>this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView;​
  
28 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V29 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
3.36 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ActionBarContainer.smali
Max report size reached
693 B
smali/android/support/v7/internal/widget/AbsActionBarView$1.smali
Offset 20, 14 lines modifiedOffset 20, 15 lines modified
20 #·​instance·​fields20 #·​instance·​fields
21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsActionBarView;​21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsActionBarView;​
  
  
22 #·​direct·​methods22 #·​direct·​methods
23 .​method·​constructor·​<init>(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsActionBarView;​)​V23 .​method·​constructor·​<init>(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsActionBarView;​)​V
24 ····​.​locals·​024 ····​.​locals·​0
 25 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsActionBarView;​
  
25 ····​.​prologue26 ····​.​prologue
26 ····​.​line·​15027 ····​.​line·​150
27 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsActionBarView$1;​-​>this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsActionBarView;​28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsActionBarView$1;​-​>this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AbsActionBarView;​
  
28 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V29 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
788 B
smali/android/support/v7/internal/widget/ScrollingTabContainerView$1.smali
Offset 22, 14 lines modifiedOffset 22, 15 lines modified
  
22 .​field·​final·​synthetic·​val$tabView:​Landroid/​view/​View;​22 .​field·​final·​synthetic·​val$tabView:​Landroid/​view/​View;​
  
  
23 #·​direct·​methods23 #·​direct·​methods
24 .​method·​constructor·​<init>(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ScrollingTabContainer​View;​Landroid/​view/​View;​)​V24 .​method·​constructor·​<init>(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ScrollingTabContainer​View;​Landroid/​view/​View;​)​V
25 ····​.​locals·​025 ····​.​locals·​0
 26 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ScrollingTabContainer​View;​
  
26 ····​.​prologue27 ····​.​prologue
27 ····​.​line·​21128 ····​.​line·​211
28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ScrollingTabContainer​View$1;​-​>this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ScrollingTabContainer​View;​29 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ScrollingTabContainer​View$1;​-​>this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ScrollingTabContainer​View;​
  
29 ····​iput-​object·​p2,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ScrollingTabContainer​View$1;​-​>val$tabView:​Landroid/​view/​View;​30 ····​iput-​object·​p2,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ScrollingTabContainer​View$1;​-​>val$tabView:​Landroid/​view/​View;​
  
949 B
smali/android/support/v7/internal/widget/AbsSpinnerICS$SavedState.smali
Offset 111, 14 lines modifiedOffset 111, 15 lines modified
  
111 ····​const-​string·​v1,​·​"AbsSpinner.​SavedState{"111 ····​const-​string·​v1,​·​"AbsSpinner.​SavedState{"
  
112 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​>append(Ljava/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​StringBuilder;​112 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​>append(Ljava/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​StringBuilder;​
  
113 ····​move-​result-​object·​v0113 ····​move-​result-​object·​v0
  
 114 ····​.​line·​376
114 ····​invoke-​static·​{p0},​·​Ljava/​lang/​System;​-​>identityHashCode(Lja​va/​lang/​Object;​)​I115 ····​invoke-​static·​{p0},​·​Ljava/​lang/​System;​-​>identityHashCode(Lja​va/​lang/​Object;​)​I
  
115 ····​move-​result·​v1116 ····​move-​result·​v1
  
116 ····​invoke-​static·​{v1},​·​Ljava/​lang/​Integer;​-​>toHexString(I)​Ljava/​lang/​String;​117 ····​invoke-​static·​{v1},​·​Ljava/​lang/​Integer;​-​>toHexString(I)​Ljava/​lang/​String;​
  
117 ····​move-​result-​object·​v1118 ····​move-​result-​object·​v1
Offset 157, 14 lines modifiedOffset 158, 15 lines modified
  
157 ····​move-​result-​object·​v0158 ····​move-​result-​object·​v0
  
158 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​>toString()​Ljava/​lang/​String;​159 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​>toString()​Ljava/​lang/​String;​
  
159 ····​move-​result-​object·​v0160 ····​move-​result-​object·​v0
  
 161 ····​.​line·​375
160 ····​return-​object·​v0162 ····​return-​object·​v0
161 .​end·​method163 .​end·​method
  
162 .​method·​public·​writeToParcel(Landroi​d/​os/​Parcel;​I)​V164 .​method·​public·​writeToParcel(Landroi​d/​os/​Parcel;​I)​V
163 ····​.​locals·​2165 ····​.​locals·​2
164 ····​.​param·​p1,​·​"out"····​#·​Landroid/​os/​Parcel;​166 ····​.​param·​p1,​·​"out"····​#·​Landroid/​os/​Parcel;​
165 ····​.​param·​p2,​·​"flags"····​#·​I167 ····​.​param·​p2,​·​"flags"····​#·​I
3.58 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ListPopupWindow.smali
Max report size reached
2.0 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/AdapterViewICS.smali
Max report size reached
931 B
smali/android/support/v7/internal/widget/ListPopupWindow$ResizePopupRunnable.smali
Offset 84, 14 lines modifiedOffset 84, 15 lines modified
  
84 ····​move-​result·​v184 ····​move-​result·​v1
  
85 ····​if-​le·​v0,​·​v1,​·​:​cond_085 ····​if-​le·​v0,​·​v1,​·​:​cond_0
  
86 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow$Resiz​ePopupRunnable;​-​>this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow;​86 ····​iget-​object·​v0,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow$Resiz​ePopupRunnable;​-​>this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow;​
  
 87 ····​.​line·​1383
87 ····​#·​getter·​for:​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow;​-​>mDropDownList:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow$DropD​ownListView;​88 ····​#·​getter·​for:​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow;​-​>mDropDownList:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow$DropD​ownListView;​
88 ····​invoke-​static·​{v0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow;​-​>access$700(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow;​)​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow$DropD​ownListView;​89 ····​invoke-​static·​{v0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow;​-​>access$700(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow;​)​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow$DropD​ownListView;​
  
89 ····​move-​result-​object·​v090 ····​move-​result-​object·​v0
  
90 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow$DropD​ownListView;​-​>getChildCount()​I91 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ListPopupWindow$DropD​ownListView;​-​>getChildCount()​I
  
920 B
smali/android/support/v7/internal/widget/AdapterViewICS$AdapterDataSetObserver.smali
Offset 19, 14 lines modifiedOffset 19, 15 lines modified
  
19 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AdapterViewICS;​19 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AdapterViewICS;​
  
  
20 #·​direct·​methods20 #·​direct·​methods
21 .​method·​constructor·​<init>(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AdapterViewICS;​)​V21 .​method·​constructor·​<init>(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AdapterViewICS;​)​V
22 ····​.​locals·​122 ····​.​locals·​1
 23 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AdapterViewICS;​
  
23 ····​.​prologue24 ····​.​prologue
24 ····​.​line·​79625 ····​.​line·​796
25 ····​.​local·​p0,​·​"this":​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AdapterViewICS$Adapte​rDataSetObserver;​,​·​"Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AdapterViewICS<TT;​>.​AdapterDataSetObserve​r;​"26 ····​.​local·​p0,​·​"this":​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AdapterViewICS$Adapte​rDataSetObserver;​,​·​"Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AdapterViewICS<TT;​>.​AdapterDataSetObserve​r;​"
26 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AdapterViewICS$Adapte​rDataSetObserver;​-​>this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AdapterViewICS;​27 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AdapterViewICS$Adapte​rDataSetObserver;​-​>this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​AdapterViewICS;​
  
27 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Landroid/​database/​DataSetObserver;​-​><init>()​V28 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Landroid/​database/​DataSetObserver;​-​><init>()​V
672 B
smali/android/support/v7/internal/widget/ActionBarView$3.smali
Offset 20, 14 lines modifiedOffset 20, 15 lines modified
20 #·​instance·​fields20 #·​instance·​fields
21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView;​21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView;​
  
  
22 #·​direct·​methods22 #·​direct·​methods
23 .​method·​constructor·​<init>(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView;​)​V23 .​method·​constructor·​<init>(Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView;​)​V
24 ····​.​locals·​024 ····​.​locals·​0
 25 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView;​
  
25 ····​.​prologue26 ····​.​prologue
26 ····​.​line·​15927 ····​.​line·​159
27 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView$3;​-​>this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView;​28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView$3;​-​>this$0:​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ActionBarView;​
  
28 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V29 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
2.54 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/LinearLayoutICS.smali
Max report size reached
1.25 KB
smali/android/support/v7/internal/widget/ProgressBarICS$SavedState$1.smali
Offset 53, 15 lines modifiedOffset 53, 14 lines modified
53 ····​invoke-​direct·​{v0,​·​p1,​·​v1},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ProgressBarICS$SavedS​tate;​-​><init>(Landroid/​os/​Parcel;​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ProgressBarICS$1;​)​V53 ····​invoke-​direct·​{v0,​·​p1,​·​v1},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ProgressBarICS$SavedS​tate;​-​><init>(Landroid/​os/​Parcel;​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ProgressBarICS$1;​)​V
  
54 ····​return-​object·​v054 ····​return-​object·​v0
55 .​end·​method55 .​end·​method
  
56 .​method·​public·​bridge·​synthetic·​createFromParcel(Land​roid/​os/​Parcel;​)​Ljava/​lang/​Object;​56 .​method·​public·​bridge·​synthetic·​createFromParcel(Land​roid/​os/​Parcel;​)​Ljava/​lang/​Object;​
57 ····​.​locals·​157 ····​.​locals·​1
58 ····​.​param·​p1,​·​"x0"····​#·​Landroid/​os/​Parcel;​ 
  
59 ····​.​prologue58 ····​.​prologue
60 ····​.​line·​86659 ····​.​line·​866
61 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ProgressBarICS$SavedS​tate$1;​-​>createFromParcel(Lan​droid/​os/​Parcel;​)​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ProgressBarICS$SavedS​tate;​60 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ProgressBarICS$SavedS​tate$1;​-​>createFromParcel(Lan​droid/​os/​Parcel;​)​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ProgressBarICS$SavedS​tate;​
  
62 ····​move-​result-​object·​v061 ····​move-​result-​object·​v0
  
Offset 77, 15 lines modifiedOffset 76, 14 lines modified
77 ····​new-​array·​v0,​·​p1,​·​[Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ProgressBarICS$SavedS​tate;​76 ····​new-​array·​v0,​·​p1,​·​[Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ProgressBarICS$SavedS​tate;​
  
78 ····​return-​object·​v077 ····​return-​object·​v0
79 .​end·​method78 .​end·​method
  
80 .​method·​public·​bridge·​synthetic·​newArray(I)​[Ljava/​lang/​Object;​79 .​method·​public·​bridge·​synthetic·​newArray(I)​[Ljava/​lang/​Object;​
81 ····​.​locals·​180 ····​.​locals·​1
82 ····​.​param·​p1,​·​"x0"····​#·​I 
  
83 ····​.​prologue81 ····​.​prologue
84 ····​.​line·​86682 ····​.​line·​866
85 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ProgressBarICS$SavedS​tate$1;​-​>newArray(I)​[Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ProgressBarICS$SavedS​tate;​83 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1},​·​Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ProgressBarICS$SavedS​tate$1;​-​>newArray(I)​[Landroid/​support/​v7/​internal/​widget/​ProgressBarICS$SavedS​tate;​
  
86 ····​move-​result-​object·​v084 ····​move-​result-​object·​v0
  
482 B
smali/android/support/v7/internal/widget/ListPopupWindow$DropDownListView.smali
Offset 311, 14 lines modifiedOffset 311, 15 lines modified
311 ····​.​line·​1318311 ····​.​line·​1318
312 ····​.​local·​v4,​·​"childHeight":​I312 ····​.​local·​v4,​·​"childHeight":​I
313 ····​if-​lez·​v4,​·​:​cond_6313 ····​if-​lez·​v4,​·​:​cond_6
  
314 ····​.​line·​1319314 ····​.​line·​1319
315 ····​const/​high16·​v19,​·​0x40000000····​#·​2.​0f315 ····​const/​high16·​v19,​·​0x40000000····​#·​2.​0f
  
 316 ····​.​line·​1320
316 ····​move/​from16·​v0,​·​v19317 ····​move/​from16·​v0,​·​v19
  
317 ····​invoke-​static·​{v4,​·​v0},​·​Landroid/​view/​View$MeasureSpec;​-​>makeMeasureSpec(II)​I318 ····​invoke-​static·​{v4,​·​v0},​·​Landroid/​view/​View$MeasureSpec;​-​>makeMeasureSpec(II)​I
  
318 ····​move-​result·​v8319 ····​move-​result·​v8
  
319 ····​.​line·​1324320 ····​.​line·​1324
1.54 KB
smali/android/support/v7/widget/SearchView$AutoCompleteTextViewReflector.smali
Max report size reached
1.67 KB
smali/android/support/v7/widget/SearchView.smali
Max report size reached
608 B
smali/android/support/v7/widget/SearchView$SearchAutoComplete.smali
Offset 260, 14 lines modifiedOffset 260, 15 lines modified
260 ····​.​line·​1653260 ····​.​line·​1653
261 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Landroid/​support/​v7/​widget/​SearchView$SearchAuto​Complete;​-​>getContext()​Landroid/​content/​Context;​261 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Landroid/​support/​v7/​widget/​SearchView$SearchAuto​Complete;​-​>getContext()​Landroid/​content/​Context;​
  
262 ····​move-​result-​object·​v1262 ····​move-​result-​object·​v1
  
263 ····​const-​string·​v2,​·​"input_method"263 ····​const-​string·​v2,​·​"input_method"
  
 264 ····​.​line·​1654
264 ····​invoke-​virtual·​{v1,​·​v2},​·​Landroid/​content/​Context;​-​>getSystemService(Lja​va/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​Object;​265 ····​invoke-​virtual·​{v1,​·​v2},​·​Landroid/​content/​Context;​-​>getSystemService(Lja​va/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​Object;​
  
265 ····​move-​result-​object·​v0266 ····​move-​result-​object·​v0
  
266 ····​check-​cast·​v0,​·​Landroid/​view/​inputmethod/​InputMethodManager;​267 ····​check-​cast·​v0,​·​Landroid/​view/​inputmethod/​InputMethodManager;​
  
267 ····​.​line·​1655268 ····​.​line·​1655
3.73 KB
smali/android/support/v7/widget/SuggestionsAdapter.smali
Max report size reached
1.63 KB
smali/com/rigid/birthdroid/BirthdroidActivity$BirthdroidListAdapter.smali
Max report size reached
12.0 KB
smali/com/rigid/birthdroid/Birthdays.smali
Max report size reached
773 B
smali/com/rigid/birthdroid/BirthdroidActivity$BirthdroidListAdapter$ViewHolder.smali
Offset 23, 14 lines modifiedOffset 23, 15 lines modified
  
23 .​field·​final·​synthetic·​this$1:​Lcom/​rigid/​birthdroid/​BirthdroidActivity$Bi​rthdroidListAdapter;​23 .​field·​final·​synthetic·​this$1:​Lcom/​rigid/​birthdroid/​BirthdroidActivity$Bi​rthdroidListAdapter;​
  
  
24 #·​direct·​methods24 #·​direct·​methods
25 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​rigid/​birthdroid/​BirthdroidActivity$Bi​rthdroidListAdapter;​)​V25 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​rigid/​birthdroid/​BirthdroidActivity$Bi​rthdroidListAdapter;​)​V
26 ····​.​locals·​026 ····​.​locals·​0
 27 ····​.​param·​p1,​·​"this$1"····​#·​Lcom/​rigid/​birthdroid/​BirthdroidActivity$Bi​rthdroidListAdapter;​
  
27 ····​.​prologue28 ····​.​prologue
28 ····​.​line·​23029 ····​.​line·​230
29 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​rigid/​birthdroid/​BirthdroidActivity$Bi​rthdroidListAdapter$V​iewHolder;​-​>this$1:​Lcom/​rigid/​birthdroid/​BirthdroidActivity$Bi​rthdroidListAdapter;​30 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​rigid/​birthdroid/​BirthdroidActivity$Bi​rthdroidListAdapter$V​iewHolder;​-​>this$1:​Lcom/​rigid/​birthdroid/​BirthdroidActivity$Bi​rthdroidListAdapter;​
  
30 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V31 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
883 B
smali/com/rigid/birthdroid/Birthdays$UpcomingDaysComparator.smali
Offset 95, 24 lines modifiedOffset 95, 20 lines modified
95 ····​const/​4·​v2,​·​0x195 ····​const/​4·​v2,​·​0x1
  
96 ····​goto·​:​goto_096 ····​goto·​:​goto_0
97 .​end·​method97 .​end·​method
  
98 .​method·​public·​bridge·​synthetic·​compare(Ljava/​lang/​Object;​Ljava/​lang/​Object;​)​I98 .​method·​public·​bridge·​synthetic·​compare(Ljava/​lang/​Object;​Ljava/​lang/​Object;​)​I
99 ····​.​locals·​199 ····​.​locals·​1
100 ····​.​param·​p1,​·​"x0"····​#·​Ljava/​lang/​Object;​ 
101 ····​.​param·​p2,​·​"x1"····​#·​Ljava/​lang/​Object;​ 
  
102 ····​.​prologue100 ····​.​prologue
103 ····​.​line·​622101 ····​.​line·​622
104 ····​check-​cast·​p1,​·​Lcom/​rigid/​birthdroid/​Birthdays$Birthday;​102 ····​check-​cast·​p1,​·​Lcom/​rigid/​birthdroid/​Birthdays$Birthday;​
  
105 ····​.​end·​local·​p1····​#·​"x0":​Ljava/​lang/​Object;​ 
106 ····​check-​cast·​p2,​·​Lcom/​rigid/​birthdroid/​Birthdays$Birthday;​103 ····​check-​cast·​p2,​·​Lcom/​rigid/​birthdroid/​Birthdays$Birthday;​
  
107 ····​.​end·​local·​p2····​#·​"x1":​Ljava/​lang/​Object;​ 
108 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1,​·​p2},​·​Lcom/​rigid/​birthdroid/​Birthdays$UpcomingDay​sComparator;​-​>compare(Lcom/​rigid/​birthdroid/​Birthdays$Birthday;​Lcom/​rigid/​birthdroid/​Birthdays$Birthday;​)​I104 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1,​·​p2},​·​Lcom/​rigid/​birthdroid/​Birthdays$UpcomingDay​sComparator;​-​>compare(Lcom/​rigid/​birthdroid/​Birthdays$Birthday;​Lcom/​rigid/​birthdroid/​Birthdays$Birthday;​)​I
  
109 ····​move-​result·​v0105 ····​move-​result·​v0
  
110 ····​return·​v0106 ····​return·​v0
111 .​end·​method107 .​end·​method
1.37 KB
smali/com/rigid/birthdroid/BirthdroidActivity.smali
Max report size reached
3.71 KB
smali/com/rigid/birthdroid/Birthdays$Birthday.smali
Max report size reached
608 B
smali/com/rigid/birthdroid/BirthdroidActivity$1.smali
Offset 20, 14 lines modifiedOffset 20, 15 lines modified
20 #·​instance·​fields20 #·​instance·​fields
21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​rigid/​birthdroid/​BirthdroidActivity;​21 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​rigid/​birthdroid/​BirthdroidActivity;​
  
  
22 #·​direct·​methods22 #·​direct·​methods
23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​rigid/​birthdroid/​BirthdroidActivity;​)​V23 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​rigid/​birthdroid/​BirthdroidActivity;​)​V
24 ····​.​locals·​024 ····​.​locals·​0
 25 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lcom/​rigid/​birthdroid/​BirthdroidActivity;​
  
25 ····​.​prologue26 ····​.​prologue
26 ····​.​line·​8527 ····​.​line·​85
27 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​rigid/​birthdroid/​BirthdroidActivity$1;​-​>this$0:​Lcom/​rigid/​birthdroid/​BirthdroidActivity;​28 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​rigid/​birthdroid/​BirthdroidActivity$1;​-​>this$0:​Lcom/​rigid/​birthdroid/​BirthdroidActivity;​
  
28 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V29 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
416 B
smali/com/rigid/birthdroid/BirthdroidWidget.smali
Offset 21, 15 lines modifiedOffset 21, 14 lines modified
21 .​method·​public·​constructor·​<init>()​V21 .​method·​public·​constructor·​<init>()​V
22 ····​.​locals·​022 ····​.​locals·​0
  
23 ····​.​prologue23 ····​.​prologue
24 ····​.​line·​4124 ····​.​line·​41
25 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Landroid/​appwidget/​AppWidgetProvider;​-​><init>()​V25 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Landroid/​appwidget/​AppWidgetProvider;​-​><init>()​V
  
26 ····​.​line·​143 
27 ····​return-​void26 ····​return-​void
28 .​end·​method27 .​end·​method
  
  
29 #·​virtual·​methods28 #·​virtual·​methods
30 .​method·​public·​onDisabled(Landroid/​content/​Context;​)​V29 .​method·​public·​onDisabled(Landroid/​content/​Context;​)​V
31 ····​.​locals·​230 ····​.​locals·​2
1.3 KB
smali/com/rigid/birthdroid/Birthdays$AgeComparator.smali
Offset 30, 14 lines modifiedOffset 30, 15 lines modified
30 #·​instance·​fields30 #·​instance·​fields
31 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​rigid/​birthdroid/​Birthdays;​31 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​rigid/​birthdroid/​Birthdays;​
  
  
32 #·​direct·​methods32 #·​direct·​methods
33 .​method·​public·​constructor·​<init>(Lcom/​rigid/​birthdroid/​Birthdays;​)​V33 .​method·​public·​constructor·​<init>(Lcom/​rigid/​birthdroid/​Birthdays;​)​V
34 ····​.​locals·​034 ····​.​locals·​0
 35 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lcom/​rigid/​birthdroid/​Birthdays;​
  
35 ····​.​prologue36 ····​.​prologue
36 ····​.​line·​63837 ····​.​line·​638
37 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​rigid/​birthdroid/​Birthdays$AgeComparat​or;​-​>this$0:​Lcom/​rigid/​birthdroid/​Birthdays;​38 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​rigid/​birthdroid/​Birthdays$AgeComparat​or;​-​>this$0:​Lcom/​rigid/​birthdroid/​Birthdays;​
  
38 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V39 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
Offset 87, 24 lines modifiedOffset 88, 20 lines modified
87 ····​const/​4·​v0,​·​0x188 ····​const/​4·​v0,​·​0x1
  
88 ····​goto·​:​goto_089 ····​goto·​:​goto_0
89 .​end·​method90 .​end·​method
  
90 .​method·​public·​bridge·​synthetic·​compare(Ljava/​lang/​Object;​Ljava/​lang/​Object;​)​I91 .​method·​public·​bridge·​synthetic·​compare(Ljava/​lang/​Object;​Ljava/​lang/​Object;​)​I
91 ····​.​locals·​192 ····​.​locals·​1
92 ····​.​param·​p1,​·​"x0"····​#·​Ljava/​lang/​Object;​ 
93 ····​.​param·​p2,​·​"x1"····​#·​Ljava/​lang/​Object;​ 
  
94 ····​.​prologue93 ····​.​prologue
95 ····​.​line·​63894 ····​.​line·​638
96 ····​check-​cast·​p1,​·​Lcom/​rigid/​birthdroid/​Birthdays$Birthday;​95 ····​check-​cast·​p1,​·​Lcom/​rigid/​birthdroid/​Birthdays$Birthday;​
  
97 ····​.​end·​local·​p1····​#·​"x0":​Ljava/​lang/​Object;​ 
98 ····​check-​cast·​p2,​·​Lcom/​rigid/​birthdroid/​Birthdays$Birthday;​96 ····​check-​cast·​p2,​·​Lcom/​rigid/​birthdroid/​Birthdays$Birthday;​
  
99 ····​.​end·​local·​p2····​#·​"x1":​Ljava/​lang/​Object;​ 
100 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1,​·​p2},​·​Lcom/​rigid/​birthdroid/​Birthdays$AgeComparat​or;​-​>compare(Lcom/​rigid/​birthdroid/​Birthdays$Birthday;​Lcom/​rigid/​birthdroid/​Birthdays$Birthday;​)​I97 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1,​·​p2},​·​Lcom/​rigid/​birthdroid/​Birthdays$AgeComparat​or;​-​>compare(Lcom/​rigid/​birthdroid/​Birthdays$Birthday;​Lcom/​rigid/​birthdroid/​Birthdays$Birthday;​)​I
  
101 ····​move-​result·​v098 ····​move-​result·​v0
  
102 ····​return·​v099 ····​return·​v0
103 .​end·​method100 .​end·​method
764 B
smali/com/rigid/birthdroid/BirthdroidWidget$BirthdroidService.smali
Offset 235, 18 lines modifiedOffset 235, 20 lines modified
  
235 ····​const-​string·​v14,​·​"com.​rigid.​birthdroid.​CLICK"235 ····​const-​string·​v14,​·​"com.​rigid.​birthdroid.​CLICK"
  
236 ····​invoke-​direct·​{v13,​·​v14},​·​Landroid/​content/​Intent;​-​><init>(Ljava/​lang/​String;​)​V236 ····​invoke-​direct·​{v13,​·​v14},​·​Landroid/​content/​Intent;​-​><init>(Ljava/​lang/​String;​)​V
  
237 ····​const/​4·​v14,​·​0x0237 ····​const/​4·​v14,​·​0x0
  
 238 ····​.​line·​218
238 ····​invoke-​static·​{p0,​·​v12,​·​v13,​·​v14},​·​Landroid/​app/​PendingIntent;​-​>getBroadcast(Landroi​d/​content/​Context;​ILandroid/​content/​Intent;​I)​Landroid/​app/​PendingIntent;​239 ····​invoke-​static·​{p0,​·​v12,​·​v13,​·​v14},​·​Landroid/​app/​PendingIntent;​-​>getBroadcast(Landroi​d/​content/​Context;​ILandroid/​content/​Intent;​I)​Landroid/​app/​PendingIntent;​
  
239 ····​move-​result-​object·​v12240 ····​move-​result-​object·​v12
  
 241 ····​.​line·​215
240 ····​invoke-​virtual·​{v9,​·​v11,​·​v12},​·​Landroid/​widget/​RemoteViews;​-​>setOnClickPendingInt​ent(ILandroid/​app/​PendingIntent;​)​V242 ····​invoke-​virtual·​{v9,​·​v11,​·​v12},​·​Landroid/​widget/​RemoteViews;​-​>setOnClickPendingInt​ent(ILandroid/​app/​PendingIntent;​)​V
  
241 ····​.​line·​227243 ····​.​line·​227
242 ····​invoke-​interface·​{v3},​·​Ljava/​util/​List;​-​>size()​I244 ····​invoke-​interface·​{v3},​·​Ljava/​util/​List;​-​>size()​I
  
243 ····​move-​result·​v11245 ····​move-​result·​v11
  
9.34 KB
res/drawable-hdpi-v4/abc_ic_clear_disabled.png
8.54 KB
sng
Max report size reached
728 B
Image content
Max report size reached
4.8 KB
res/drawable-hdpi-v4/abc_ic_commit_search_api_holo_light.png
3.87 KB
sng
Max report size reached
828 B
Image content
Max report size reached
24.5 KB
res/drawable-hdpi-v4/abc_ic_search.png
22.8 KB
sng
Max report size reached
1.57 KB
Image content
Max report size reached
9.48 KB
res/drawable-hdpi-v4/abc_ic_cab_done_holo_dark.png
8.56 KB
sng
Max report size reached
844 B
Image content
Max report size reached
1.58 KB
res/drawable-hdpi-v4/abc_ic_menu_share_holo_dark.png
630 B
sng
Max report size reached
888 B
Image content
Max report size reached
1.32 KB
res/drawable-hdpi-v4/abc_ic_menu_moreoverflow_normal_holo_dark.png
392 B
sng
Max report size reached
828 B
Image content
Max report size reached
10.6 KB
res/drawable-hdpi-v4/abc_ic_clear_normal.png
9.47 KB
sng
Max report size reached
1020 B
Image content
Max report size reached
3.07 KB
res/drawable-hdpi-v4/abc_ic_menu_moreoverflow_normal_holo_light.png
2.22 KB
sng
Max report size reached
728 B
Image content
Max report size reached
3.84 KB
res/drawable-hdpi-v4/abc_ic_go_search_api_holo_light.png
2.95 KB
sng
Max report size reached
792 B
Image content
Max report size reached
3.68 KB
res/drawable-hdpi-v4/abc_ic_clear_search_api_disabled_holo_light.png
2.89 KB
sng
Max report size reached
672 B
Image content
Max report size reached
4.92 KB
res/drawable-hdpi-v4/abc_ic_commit_search_api_holo_dark.png
4.0 KB
sng
Max report size reached
828 B
Image content
Max report size reached
7.8 KB
res/drawable-hdpi-v4/abc_ic_search_api_holo_light.png
6.58 KB
sng
Max report size reached
1.12 KB
Image content
Max report size reached
6.67 KB
res/drawable-hdpi-v4/abc_ic_menu_share_holo_light.png
5.71 KB
sng
Max report size reached
884 B
Image content
Max report size reached
12.9 KB
res/drawable-hdpi-v4/abc_ic_voice_search.png
11.5 KB
sng
Max report size reached
1.28 KB
Image content
Max report size reached
4.07 KB
res/drawable-hdpi-v4/abc_ic_ab_back_holo_dark.png
3.27 KB
sng
Max report size reached
720 B
Image content
Max report size reached
7.63 KB
res/drawable-hdpi-v4/abc_ic_voice_search_api_holo_light.png
6.46 KB
sng
Max report size reached
1.05 KB
Image content
Max report size reached
10.2 KB
res/drawable-hdpi-v4/abc_ic_go.png
9.3 KB
sng
Max report size reached
852 B
Image content
Max report size reached
4.9 KB
res/drawable-hdpi-v4/abc_ic_clear_search_api_holo_light.png
3.92 KB
sng
Max report size reached
884 B
Image content
Max report size reached
16.7 KB
res/drawable-mdpi-v4/abc_ic_clear_disabled.png
15.9 KB
sng
Max report size reached
672 B
Image content
Max report size reached
3.17 KB
res/drawable-mdpi-v4/abc_ic_commit_search_api_holo_light.png
2.34 KB
sng
Max report size reached
728 B
Image content
Max report size reached
11.2 KB
res/drawable-mdpi-v4/abc_ic_search.png
9.78 KB
sng
Max report size reached
1.34 KB
Image content
Max report size reached
3.54 KB
res/drawable-mdpi-v4/abc_ic_cab_done_holo_dark.png
2.72 KB
sng
Max report size reached
744 B
Image content
Max report size reached
1.46 KB
res/drawable-mdpi-v4/abc_ic_menu_share_holo_dark.png
630 B
sng
Max report size reached
760 B
Image content
Max report size reached
1.22 KB
res/drawable-mdpi-v4/abc_ic_menu_moreoverflow_normal_holo_dark.png
376 B
sng
Max report size reached
744 B
Image content
Max report size reached
6.25 KB
res/drawable-mdpi-v4/abc_ic_clear_normal.png
5.28 KB
sng
Max report size reached
904 B
Image content
Max report size reached
2.25 KB
res/drawable-mdpi-v4/abc_ic_menu_moreoverflow_normal_holo_light.png
1.46 KB
sng
Max report size reached
672 B
Image content
Max report size reached
6.99 KB
res/drawable-mdpi-v4/abc_ic_go_search_api_holo_light.png
6.13 KB
sng
Max report size reached
772 B
Image content
Max report size reached
7.94 KB
res/drawable-mdpi-v4/abc_ic_clear_search_api_disabled_holo_light.png
7.17 KB
sng
Max report size reached
644 B
Image content
Pixel difference
compared images
Flicker difference
compared images
3.26 KB
res/drawable-mdpi-v4/abc_ic_commit_search_api_holo_dark.png
2.43 KB
sng
Max report size reached
728 B
Image content
Max report size reached
14.2 KB
res/drawable-mdpi-v4/abc_ic_search_api_holo_light.png
13.1 KB
sng
Max report size reached
988 B
Image content
Max report size reached
4.12 KB
res/drawable-mdpi-v4/abc_ic_menu_share_holo_light.png
3.27 KB
sng
Max report size reached
760 B
Image content
Max report size reached
10.1 KB
res/drawable-mdpi-v4/abc_ic_voice_search.png
8.85 KB
sng
Max report size reached
1.16 KB
Image content
Max report size reached
2.08 KB
res/drawable-mdpi-v4/abc_ic_ab_back_holo_dark.png
1.34 KB
sng
Max report size reached
664 B
Image content
Pixel difference
compared images
Flicker difference
compared images
5.57 KB
res/drawable-mdpi-v4/abc_ic_voice_search_api_holo_light.png
4.43 KB
sng
Max report size reached
1.02 KB
Image content
Max report size reached
11.8 KB
res/drawable-mdpi-v4/abc_ic_go.png
10.9 KB
sng
Max report size reached
864 B
Image content
Max report size reached
9.34 KB
res/drawable-mdpi-v4/abc_ic_clear_search_api_holo_light.png
8.41 KB
sng
Max report size reached
836 B
Image content
Max report size reached
6.69 KB
res/drawable-xhdpi-v4/abc_ic_commit_search_api_holo_light.png
5.67 KB
sng
Max report size reached
928 B
Image content
Max report size reached
14.6 KB
res/drawable-xhdpi-v4/abc_ic_cab_done_holo_dark.png
13.6 KB
sng
Max report size reached
952 B
Image content
Max report size reached
1.7 KB
res/drawable-xhdpi-v4/abc_ic_menu_share_holo_dark.png
630 B
sng
Max report size reached
1000 B
Image content
Max report size reached
1.42 KB
res/drawable-xhdpi-v4/abc_ic_menu_moreoverflow_normal_holo_dark.png
408 B
sng
Max report size reached
912 B
Image content
Max report size reached
4.08 KB
res/drawable-xhdpi-v4/abc_ic_menu_moreoverflow_normal_holo_light.png
3.19 KB
sng
Max report size reached
780 B
Image content
Max report size reached
10.8 KB
res/drawable-xhdpi-v4/abc_ic_go_search_api_holo_light.png
9.7 KB
sng
Max report size reached
984 B
Image content
Max report size reached
9.11 KB
res/drawable-xhdpi-v4/abc_ic_clear_search_api_disabled_holo_light.png
8.28 KB
sng
Max report size reached
712 B
Image content
Max report size reached
11.5 KB
res/drawable-xhdpi-v4/abc_ic_commit_search_api_holo_dark.png
10.5 KB
sng
Max report size reached
928 B
Image content
Max report size reached
34.6 KB
res/drawable-xhdpi-v4/abc_ic_search_api_holo_light.png
32.8 KB
sng
Max report size reached
1.71 KB
Image content
Max report size reached
17.6 KB
res/drawable-xhdpi-v4/abc_ic_menu_share_holo_light.png
16.5 KB
sng
Max report size reached
992 B
Image content
Max report size reached
5.93 KB
res/drawable-xhdpi-v4/abc_ic_ab_back_holo_dark.png
5.07 KB
sng
Max report size reached
784 B
Image content
Max report size reached
15.4 KB
res/drawable-xhdpi-v4/abc_ic_voice_search_api_holo_light.png
13.7 KB
sng
Max report size reached
1.53 KB
Image content
Max report size reached
11.8 KB
res/drawable-xhdpi-v4/abc_ic_clear_search_api_holo_light.png
10.5 KB
sng
Max report size reached
1.12 KB
Image content
Max report size reached