967 KB
/home/fdroid/fdroiddata/tmp/com.nolanlawson.jnameconverter_1.apk vs.
/home/fdroid/fdroiddata/tmp/sigcp_com.nolanlawson.jnameconverter_1.apk
12.7 KB
zipinfo /dev/stdin
Max report size reached
360 B
APK metadata
Offset 4, 17 lines modifiedOffset 4, 17 lines modified
4 -​·​arsc4 -​·​arsc
5 isFrameworkApk:​·​false5 isFrameworkApk:​·​false
6 packageInfo:​·​null6 packageInfo:​·​null
7 sdkInfo:​7 sdkInfo:​
8 ··​minSdkVersion:​·​'3'8 ··​minSdkVersion:​·​'3'
9 sharedLibrary:​·​false9 sharedLibrary:​·​false
10 unknownFiles:​10 unknownFiles:​
 11 ··​all_names.​txt:​·​'8'
11 ··​kanji_dictionary.​csv:​·​'8'12 ··​kanji_dictionary.​csv:​·​'8'
12 ··​popular_names.​txt:​·​'8'13 ··​popular_names.​txt:​·​'8'
13 ··​all_names.​txt:​·​'8' 
14 usesFramework:​14 usesFramework:​
15 ··​ids:​15 ··​ids:​
16 ··​-​·​116 ··​-​·​1
17 ··​tag:​·​null17 ··​tag:​·​null
18 version:​·​2.​2.​1-​dirty18 version:​·​2.​2.​1-​dirty
19 versionInfo:​19 versionInfo:​
20 ··​versionCode:​·​'1'20 ··​versionCode:​·​'1'
247 KB
classes.dex
247 KB
classes.jar
Max report size reached
10.1 KB
smali/com/nolanlawson/jnameconverter/WritingGuideActivity.smali
Max report size reached
708 B
smali/com/nolanlawson/jnameconverter/JNameConverterActivity$1.smali
Offset 17, 14 lines modifiedOffset 17, 15 lines modified
17 #·​instance·​fields17 #·​instance·​fields
18 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​JNameConverterActivit​y;​18 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​JNameConverterActivit​y;​
  
  
19 #·​direct·​methods19 #·​direct·​methods
20 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​JNameConverterActivit​y;​)​V20 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​JNameConverterActivit​y;​)​V
21 ····​.​locals·​021 ····​.​locals·​0
 22 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​JNameConverterActivit​y;​
  
22 ····​.​prologue23 ····​.​prologue
23 ····​.​line·​7524 ····​.​line·​75
24 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​JNameConverterActivit​y$1;​-​>this$0:​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​JNameConverterActivit​y;​25 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​JNameConverterActivit​y$1;​-​>this$0:​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​JNameConverterActivit​y;​
  
25 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Landroid/​os/​Handler;​-​><init>()​V26 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Landroid/​os/​Handler;​-​><init>()​V
  
293 B
smali/com/nolanlawson/jnameconverter/R.smali
Offset 21, 10 lines modifiedOffset 21, 9 lines modified
21 .​method·​public·​constructor·​<init>()​V21 .​method·​public·​constructor·​<init>()​V
22 ····​.​locals·​022 ····​.​locals·​0
  
23 ····​.​prologue23 ····​.​prologue
24 ····​.​line·​1024 ····​.​line·​10
25 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V25 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
26 ····​.​line·​136 
27 ····​return-​void26 ····​return-​void
28 .​end·​method27 .​end·​method
9.8 KB
smali/com/nolanlawson/jnameconverter/GenerateKanjiActivity.smali
Max report size reached
23.7 KB
smali/com/nolanlawson/jnameconverter/JNameConverterActivity.smali
Max report size reached
1.84 KB
smali/com/nolanlawson/jnameconverter/SendActionChooser.smali
Offset 32, 15 lines modifiedOffset 32, 14 lines modified
32 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Landroid/​app/​ListActivity;​-​><init>()​V32 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Landroid/​app/​ListActivity;​-​><init>()​V
  
33 ····​.​line·​2933 ····​.​line·​29
34 ····​const/​4·​v0,​·​0x034 ····​const/​4·​v0,​·​0x0
  
35 ····​iput-​object·​v0,​·​p0,​·​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​SendActionChooser;​-​>adapter:​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​SendActionChooser$App​Adapter;​35 ····​iput-​object·​v0,​·​p0,​·​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​SendActionChooser;​-​>adapter:​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​SendActionChooser$App​Adapter;​
  
36 ····​.​line·​121 
37 ····​return-​void36 ····​return-​void
38 .​end·​method37 .​end·​method
  
39 .​method·​private·​createIntent()​Landroid/​content/​Intent;​38 .​method·​private·​createIntent()​Landroid/​content/​Intent;​
40 ····​.​locals·​339 ····​.​locals·​3
  
41 ····​.​prologue40 ····​.​prologue
Offset 270, 14 lines modifiedOffset 269, 15 lines modified
270 ····​.​line·​89269 ····​.​line·​89
271 ····​.​local·​v1,​·​"activity":​Landroid/​content/​pm/​ActivityInfo;​270 ····​.​local·​v1,​·​"activity":​Landroid/​content/​pm/​ActivityInfo;​
272 ····​if-​nez·​v1,​·​:​cond_0271 ····​if-​nez·​v1,​·​:​cond_0
  
273 ····​.​line·​91272 ····​.​line·​91
274 ····​const-​string·​v6,​·​"clipboard"273 ····​const-​string·​v6,​·​"clipboard"
  
 274 ····​.​line·​92
275 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​v6},​·​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​SendActionChooser;​-​>getSystemService(Lja​va/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​Object;​275 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​v6},​·​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​SendActionChooser;​-​>getSystemService(Lja​va/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​Object;​
  
276 ····​move-​result-​object·​v2276 ····​move-​result-​object·​v2
  
277 ····​check-​cast·​v2,​·​Landroid/​text/​ClipboardManager;​277 ····​check-​cast·​v2,​·​Landroid/​text/​ClipboardManager;​
  
278 ····​.​line·​94278 ····​.​line·​94
Offset 287, 26 lines modifiedOffset 287, 28 lines modified
287 ····​invoke-​virtual·​{v2,​·​v6},​·​Landroid/​text/​ClipboardManager;​-​>setText(Ljava/​lang/​CharSequence;​)​V287 ····​invoke-​virtual·​{v2,​·​v6},​·​Landroid/​text/​ClipboardManager;​-​>setText(Ljava/​lang/​CharSequence;​)​V
  
288 ····​.​line·​95288 ····​.​line·​95
289 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​SendActionChooser;​-​>getApplicationContex​t()​Landroid/​content/​Context;​289 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​SendActionChooser;​-​>getApplicationContex​t()​Landroid/​content/​Context;​
  
290 ····​move-​result-​object·​v6290 ····​move-​result-​object·​v6
  
 291 ····​.​line·​96
291 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​SendActionChooser;​-​>getResources()​Landroid/​content/​res/​Resources;​292 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​SendActionChooser;​-​>getResources()​Landroid/​content/​res/​Resources;​
  
292 ····​move-​result-​object·​v7293 ····​move-​result-​object·​v7
  
293 ····​const·​v8,​·​0x7f05000c294 ····​const·​v8,​·​0x7f05000c
  
294 ····​invoke-​virtual·​{v7,​·​v8},​·​Landroid/​content/​res/​Resources;​-​>getString(I)​Ljava/​lang/​String;​295 ····​invoke-​virtual·​{v7,​·​v8},​·​Landroid/​content/​res/​Resources;​-​>getString(I)​Ljava/​lang/​String;​
  
295 ····​move-​result-​object·​v7296 ····​move-​result-​object·​v7
  
296 ····​const/​4·​v8,​·​0x0297 ····​const/​4·​v8,​·​0x0
  
 298 ····​.​line·​95
297 ····​invoke-​static·​{v6,​·​v7,​·​v8},​·​Landroid/​widget/​Toast;​-​>makeText(Landroid/​content/​Context;​Ljava/​lang/​CharSequence;​I)​Landroid/​widget/​Toast;​299 ····​invoke-​static·​{v6,​·​v7,​·​v8},​·​Landroid/​widget/​Toast;​-​>makeText(Landroid/​content/​Context;​Ljava/​lang/​CharSequence;​I)​Landroid/​widget/​Toast;​
  
298 ····​move-​result-​object·​v5300 ····​move-​result-​object·​v5
  
299 ····​.​line·​98301 ····​.​line·​98
300 ····​.​local·​v5,​·​"t":​Landroid/​widget/​Toast;​302 ····​.​local·​v5,​·​"t":​Landroid/​widget/​Toast;​
301 ····​invoke-​virtual·​{v5},​·​Landroid/​widget/​Toast;​-​>show()​V303 ····​invoke-​virtual·​{v5},​·​Landroid/​widget/​Toast;​-​>show()​V
34.0 KB
smali/com/nolanlawson/jnameconverter/KanjiDialogActivity.smali
Max report size reached
1.23 KB
smali/com/nolanlawson/jnameconverter/ViewSavedKanjiActivity.smali
Offset 327, 14 lines modifiedOffset 327, 15 lines modified
  
327 ····​move-​result-​object·​v0327 ····​move-​result-​object·​v0
  
328 ····​.​line·​43328 ····​.​line·​43
329 ····​.​local·​v0,​·​"kanjiEntries":​Ljava/​util/​List;​,​·​"Ljava/​util/​List<Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​data/​db/​KanjiEntry;​>;​"329 ····​.​local·​v0,​·​"kanjiEntries":​Ljava/​util/​List;​,​·​"Ljava/​util/​List<Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​data/​db/​KanjiEntry;​>;​"
330 ····​new-​instance·​v1,​·​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​data/​db/​KanjiEntryAdapter;​330 ····​new-​instance·​v1,​·​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​data/​db/​KanjiEntryAdapter;​
  
 331 ····​.​line·​44
331 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​ViewSavedKanjiActivit​y;​-​>getApplicationContex​t()​Landroid/​content/​Context;​332 ····​invoke-​virtual·​{p0},​·​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​ViewSavedKanjiActivit​y;​-​>getApplicationContex​t()​Landroid/​content/​Context;​
  
332 ····​move-​result-​object·​v2333 ····​move-​result-​object·​v2
  
333 ····​const·​v3,​·​0x7f030004334 ····​const·​v3,​·​0x7f030004
  
334 ····​invoke-​direct·​{v1,​·​v2,​·​v3,​·​v0},​·​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​data/​db/​KanjiEntryAdapter;​-​><init>(Landroid/​content/​Context;​ILjava/​util/​List;​)​V335 ····​invoke-​direct·​{v1,​·​v2,​·​v3,​·​v0},​·​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​data/​db/​KanjiEntryAdapter;​-​><init>(Landroid/​content/​Context;​ILjava/​util/​List;​)​V
Offset 347, 15 lines modifiedOffset 348, 15 lines modified
347 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​v1},​·​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​ViewSavedKanjiActivit​y;​-​>setListAdapter(Landr​oid/​widget/​ListAdapter;​)​V348 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​v1},​·​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​ViewSavedKanjiActivit​y;​-​>setListAdapter(Landr​oid/​widget/​ListAdapter;​)​V
  
348 ····​.​line·​47349 ····​.​line·​47
349 ····​return-​void350 ····​return-​void
350 .​end·​method351 .​end·​method
  
351 .​method·​protected·​onListItemClick(Landr​oid/​widget/​ListView;​Landroid/​view/​View;​IJ)​V352 .​method·​protected·​onListItemClick(Landr​oid/​widget/​ListView;​Landroid/​view/​View;​IJ)​V
352 ····​.​locals·7353 ····​.​locals·8
353 ····​.​param·​p1,​·​"l"····​#·​Landroid/​widget/​ListView;​354 ····​.​param·​p1,​·​"l"····​#·​Landroid/​widget/​ListView;​
354 ····​.​param·​p2,​·​"v"····​#·​Landroid/​view/​View;​355 ····​.​param·​p2,​·​"v"····​#·​Landroid/​view/​View;​
355 ····​.​param·​p3,​·​"position"····​#·​I356 ····​.​param·​p3,​·​"position"····​#·​I
356 ····​.​param·​p4,​·​"id"····​#·​J357 ····​.​param·​p4,​·​"id"····​#·​J
  
357 ····​.​prologue358 ····​.​prologue
358 ····​.​line·​75359 ····​.​line·​75
685 B
smali/com/nolanlawson/jnameconverter/SendActionChooser$1.smali
Offset 17, 14 lines modifiedOffset 17, 15 lines modified
17 #·​instance·​fields17 #·​instance·​fields
18 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​SendActionChooser;​18 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​SendActionChooser;​
  
  
19 #·​direct·​methods19 #·​direct·​methods
20 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​SendActionChooser;​)​V20 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​SendActionChooser;​)​V
21 ····​.​locals·​021 ····​.​locals·​0
 22 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​SendActionChooser;​
  
22 ····​.​prologue23 ····​.​prologue
23 ····​.​line·​6824 ····​.​line·​68
24 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​SendActionChooser$1;​-​>this$0:​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​SendActionChooser;​25 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​SendActionChooser$1;​-​>this$0:​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​SendActionChooser;​
  
25 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Landroid/​content/​pm/​ResolveInfo;​-​><init>()​V26 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Landroid/​content/​pm/​ResolveInfo;​-​><init>()​V
  
9.07 KB
smali/com/nolanlawson/jnameconverter/PronunciationGuideActivity.smali
Max report size reached
25.6 KB
smali/com/nolanlawson/jnameconverter/NameDisplayActivity.smali
Max report size reached
537 B
smali/com/nolanlawson/jnameconverter/data/KanjiResultSpinnerAdapter.smali
Offset 79, 14 lines modifiedOffset 79, 15 lines modified
79 ····​.​line·​5079 ····​.​line·​50
80 ····​.​local·​v0,​·​"context":​Landroid/​content/​Context;​80 ····​.​local·​v0,​·​"context":​Landroid/​content/​Context;​
81 ····​if-​nez·​p2,​·​:​cond_081 ····​if-​nez·​p2,​·​:​cond_0
  
82 ····​.​line·​5182 ····​.​line·​51
83 ····​const-​string·​v4,​·​"layout_inflater"83 ····​const-​string·​v4,​·​"layout_inflater"
  
 84 ····​.​line·​52
84 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v4},​·​Landroid/​content/​Context;​-​>getSystemService(Lja​va/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​Object;​85 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v4},​·​Landroid/​content/​Context;​-​>getSystemService(Lja​va/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​Object;​
  
85 ····​move-​result-​object·​v386 ····​move-​result-​object·​v3
  
86 ····​check-​cast·​v3,​·​Landroid/​view/​LayoutInflater;​87 ····​check-​cast·​v3,​·​Landroid/​view/​LayoutInflater;​
  
87 ····​.​line·​5388 ····​.​line·​53
8.68 KB
smali/com/nolanlawson/jnameconverter/data/KanjiResultListAdapter.smali
Max report size reached
1.41 KB
smali/com/nolanlawson/jnameconverter/data/db/KanjiEntryAdapter.smali
Offset 85, 14 lines modifiedOffset 85, 15 lines modified
85 ····​.​line·​4185 ····​.​line·​41
86 ····​.​local·​v0,​·​"context":​Landroid/​content/​Context;​86 ····​.​local·​v0,​·​"context":​Landroid/​content/​Context;​
87 ····​if-​nez·​p2,​·​:​cond_187 ····​if-​nez·​p2,​·​:​cond_1
  
88 ····​.​line·​4288 ····​.​line·​42
89 ····​const-​string·​v7,​·​"layout_inflater"89 ····​const-​string·​v7,​·​"layout_inflater"
  
 90 ····​.​line·​43
90 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v7},​·​Landroid/​content/​Context;​-​>getSystemService(Lja​va/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​Object;​91 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v7},​·​Landroid/​content/​Context;​-​>getSystemService(Lja​va/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​Object;​
  
91 ····​move-​result-​object·​v592 ····​move-​result-​object·​v5
  
92 ····​check-​cast·​v5,​·​Landroid/​view/​LayoutInflater;​93 ····​check-​cast·​v5,​·​Landroid/​view/​LayoutInflater;​
  
93 ····​.​line·​4494 ····​.​line·​44
Offset 116, 34 lines modifiedOffset 117, 37 lines modified
  
116 ····​check-​cast·​v2,​·​Landroid/​widget/​TextView;​117 ····​check-​cast·​v2,​·​Landroid/​widget/​TextView;​
  
117 ····​.​line·​48118 ····​.​line·​48
118 ····​.​local·​v2,​·​"kanjiView":​Landroid/​widget/​TextView;​119 ····​.​local·​v2,​·​"kanjiView":​Landroid/​widget/​TextView;​
119 ····​const·​v7,​·​0x7f070016120 ····​const·​v7,​·​0x7f070016
  
 121 ····​.​line·​49
120 ····​invoke-​virtual·​{p2,​·​v7},​·​Landroid/​view/​View;​-​>findViewById(I)​Landroid/​view/​View;​122 ····​invoke-​virtual·​{p2,​·​v7},​·​Landroid/​view/​View;​-​>findViewById(I)​Landroid/​view/​View;​
  
121 ····​move-​result-​object·​v1123 ····​move-​result-​object·​v1
  
122 ····​check-​cast·​v1,​·​Landroid/​widget/​TextView;​124 ····​check-​cast·​v1,​·​Landroid/​widget/​TextView;​
  
123 ····​.​line·​50125 ····​.​line·​50
124 ····​.​local·​v1,​·​"englishView":​Landroid/​widget/​TextView;​126 ····​.​local·​v1,​·​"englishView":​Landroid/​widget/​TextView;​
125 ····​const·​v7,​·​0x7f070015127 ····​const·​v7,​·​0x7f070015
  
 128 ····​.​line·​51
126 ····​invoke-​virtual·​{p2,​·​v7},​·​Landroid/​view/​View;​-​>findViewById(I)​Landroid/​view/​View;​129 ····​invoke-​virtual·​{p2,​·​v7},​·​Landroid/​view/​View;​-​>findViewById(I)​Landroid/​view/​View;​
  
127 ····​move-​result-​object·​v4130 ····​move-​result-​object·​v4
  
128 ····​check-​cast·​v4,​·​Landroid/​widget/​TextView;​131 ····​check-​cast·​v4,​·​Landroid/​widget/​TextView;​
  
129 ····​.​line·​52132 ····​.​line·​52
130 ····​.​local·​v4,​·​"roomajiView":​Landroid/​widget/​TextView;​133 ····​.​local·​v4,​·​"roomajiView":​Landroid/​widget/​TextView;​
131 ····​const·​v7,​·​0x7f070014134 ····​const·​v7,​·​0x7f070014
  
 135 ····​.​line·​53
132 ····​invoke-​virtual·​{p2,​·​v7},​·​Landroid/​view/​View;​-​>findViewById(I)​Landroid/​view/​View;​136 ····​invoke-​virtual·​{p2,​·​v7},​·​Landroid/​view/​View;​-​>findViewById(I)​Landroid/​view/​View;​
  
133 ····​move-​result-​object·​v3137 ····​move-​result-​object·​v3
  
134 ····​check-​cast·​v3,​·​Landroid/​widget/​TextView;​138 ····​check-​cast·​v3,​·​Landroid/​widget/​TextView;​
  
135 ····​.​line·​56139 ····​.​line·​56
2.39 KB
smali/com/nolanlawson/jnameconverter/data/db/KanjiEntryDBHelper.smali
Offset 391, 27 lines modifiedOffset 391, 27 lines modified
391 ····​.​line·​103391 ····​.​line·​103
392 ····​invoke-​direct·​{p0,​·​p1},​·​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​data/​db/​KanjiEntryDBHelper;​-​>getContentValues(Lco​m/​nolanlawson/​jnameconverter/​data/​db/​KanjiEntry;​)​Landroid/​content/​ContentValues;​392 ····​invoke-​direct·​{p0,​·​p1},​·​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​data/​db/​KanjiEntryDBHelper;​-​>getContentValues(Lco​m/​nolanlawson/​jnameconverter/​data/​db/​KanjiEntry;​)​Landroid/​content/​ContentValues;​
  
393 ····​move-​result-​object·​v0393 ····​move-​result-​object·​v0
  
394 ····​.​line·​105394 ····​.​line·​105
395 ····​.​local·​v0,​·​"contentValues":​Landroid/​content/​ContentValues;​395 ····​.​local·​v0,​·​"contentValues":​Landroid/​content/​ContentValues;​
396 ····​iget-​object·​v3,​·​p0,​·​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​data/​db/​KanjiEntryDBHelper;​-​>db:​Landroid/​database/​sqlite/​SQLiteDatabase;​396 ····​iget-​object·​v1,​·​p0,​·​Lcom/​nolanlawson/​jnameconverter/​data/​db/​KanjiEntryDBHelper;​-​>db:​Landroid/​database/​sqlite/​SQLiteDatabase;​
  
397 ····​const-​string·​v4,​·​"kanjiEntries"397 ····​const-​string·​v4,​·​"kanjiEntries"
  
398 ····​const/​4·​v5,​·​0x0398 ····​const/​4·​v5,​·​0x0
  
399 ····​invoke-​virtual·​{v3,​·​v4,​·​v5,​·​v0},​·​Landroid/​database/​sqlite/​SQLiteDatabase;​-​>insert(Ljava/​lang/​String;​Ljava/​lang/​String;​Landroid/​content/​ContentValues;​)​J399 ····​invoke-​virtual·​{v1,​·​v4,​·​v5,​·​v0},​·​Landroid/​database/​sqlite/​SQLiteDatabase;​-​>insert(Ljava/​lang/​String;​Ljava/​lang/​String;​Landroid/​content/​ContentValues;​)​J
  
400 ····​move-​result-​wide·​v1400 ····​move-​result-​wide·​v2
  
401 ····​.​line·​107401 ····​.​line·​107
402 ····​.​local·​v1,​·​"rowId":​J402 ····​.​local·​v2,​·​"rowId":​J
403 ····​const-​string·​v3,​·​"KanjiEntryDBHelper"403 ····​const-​string·​v1,​·​"KanjiEntryDBHelper"
  
404 ····​new-​instance·​v4,​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​404 ····​new-​instance·​v4,​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​
  
405 ····​invoke-​direct·​{v4},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​><init>()​V405 ····​invoke-​direct·​{v4},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​><init>()​V
  
406 ····​const-​string·​v5,​·​"inserted·​kanjiEntry:​·​"406 ····​const-​string·​v5,​·​"inserted·​kanjiEntry:​·​"
  
Offset 425, 26 lines modifiedOffset 425, 26 lines modified
  
425 ····​const-​string·​v5,​·​"·​with·​rowId:​·​"425 ····​const-​string·​v5,​·​"·​with·​rowId:​·​"
  
426 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v5},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​>append(Ljava/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​StringBuilder;​426 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v5},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​>append(Ljava/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​StringBuilder;​
  
427 ····​move-​result-​object·​v4427 ····​move-​result-​object·​v4
  
428 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v1,​·​v2},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​>append(J)​Ljava/​lang/​StringBuilder;​428 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v2,​·​v3},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​>append(J)​Ljava/​lang/​StringBuilder;​
  
429 ····​move-​result-​object·​v4429 ····​move-​result-​object·​v4
  
430 ····​invoke-​virtual·​{v4},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​>toString()​Ljava/​lang/​String;​430 ····​invoke-​virtual·​{v4},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​>toString()​Ljava/​lang/​String;​
  
431 ····​move-​result-​object·​v4431 ····​move-​result-​object·​v4
  
432 ····​invoke-​static·​{v3,​·​v4},​·​Landroid/​util/​Log;​-​>d(Ljava/​lang/​String;​Ljava/​lang/​String;​)​I432 ····​invoke-​static·​{v1,​·​v4},​·​Landroid/​util/​Log;​-​>d(Ljava/​lang/​String;​Ljava/​lang/​String;​)​I
  
433 ····​.​line·​109433 ····​.​line·​109
434 ····​return-​wide·​v1434 ····​return-​wide·​v2
435 .​end·​method435 .​end·​method
  
436 .​method·​public·​onCreate(Landroid/​database/​sqlite/​SQLiteDatabase;​)​V436 .​method·​public·​onCreate(Landroid/​database/​sqlite/​SQLiteDatabase;​)​V
437 ····​.​locals·​4437 ····​.​locals·​4
438 ····​.​param·​p1,​·​"db"····​#·​Landroid/​database/​sqlite/​SQLiteDatabase;​438 ····​.​param·​p1,​·​"db"····​#·​Landroid/​database/​sqlite/​SQLiteDatabase;​
  
439 ····​.​prologue439 ····​.​prologue
11.9 KB
smali/com/nolanlawson/japanesenamegenerator/v3/JapaneseNameGenerator.smali
Max report size reached
5.78 KB
smali/com/nolanlawson/japanesenamegenerator/v3/TestKatakanaConversion.smali
Offset 151, 98 lines modifiedOffset 151, 97 lines modified
151 ········​value·​=·​{151 ········​value·​=·​{
152 ············​Ljava/​lang/​Exception;​152 ············​Ljava/​lang/​Exception;​
153 ········​}153 ········​}
154 ····​.​end·​annotation154 ····​.​end·​annotation
  
155 ····​.​prologue155 ····​.​prologue
156 ····​.​line·​23156 ····​.​line·​23
157 ····​new-​instance·​v1,​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​katakana/​KatakanaConverter;​157 ····​new-​instance·​v0,​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​katakana/​KatakanaConverter;​
  
158 ····​invoke-​direct·​{v1},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​katakana/​KatakanaConverter;​-​><init>()​V158 ····​invoke-​direct·​{v0},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​katakana/​KatakanaConverter;​-​><init>()​V
  
159 ····​.​line·​24159 ····​.​line·​24
160 ····​.​local·​v1,​·​"kc":​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​katakana/​KatakanaConverter;​160 ····​.​local·​v0,​·​"kc":​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​katakana/​KatakanaConverter;​
161 ····​const-​string·​v3,​·​"all_names.​txt"161 ····​const-​string·​v2,​·​"all_names.​txt"
  
162 ····​const·​v4,​·​0x7fffffff162 ····​const·​v3,​·​0x7fffffff
  
163 ····​invoke-​static·​{v3,​·​v4},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​TestKatakanaConversio​n;​-​>getLargeTrainingData​(Ljava/​lang/​String;​I)​Ljava/​util/​List;​163 ····​invoke-​static·​{v2,​·​v3},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​TestKatakanaConversio​n;​-​>getLargeTrainingData​(Ljava/​lang/​String;​I)​Ljava/​util/​List;​
  
164 ····​move-​result-​object·​v3164 ····​move-​result-​object·​v2
  
165 ····​invoke-​interface·​{v3},​·​Ljava/​util/​List;​-​>iterator()​Ljava/​util/​Iterator;​165 ····​invoke-​interface·​{v2},​·​Ljava/​util/​List;​-​>iterator()​Ljava/​util/​Iterator;​
  
166 ····​move-​result-​object·​v0166 ····​move-​result-​object·​v3
  
167 ····​.​local·​v0,​·​"i$":​Ljava/​util/​Iterator;​ 
168 ····​:​goto_0167 ····​:​goto_0
169 ····​invoke-​interface·​{v0},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>hasNext()​Z168 ····​invoke-​interface·​{v3},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>hasNext()​Z
  
170 ····​move-​result·​v3169 ····​move-​result·​v2
  
171 ····​if-​eqz·​v3,​·​:​cond_0170 ····​if-​eqz·​v2,​·​:​cond_0
  
172 ····​invoke-​interface·​{v0},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>next()​Ljava/​lang/​Object;​171 ····​invoke-​interface·​{v3},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>next()​Ljava/​lang/​Object;​
  
173 ····​move-​result-​object·​v2172 ····​move-​result-​object·​v1
  
174 ····​check-​cast·​v2,​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​Pair;​173 ····​check-​cast·​v1,​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​Pair;​
  
175 ····​.​line·​25174 ····​.​line·​25
176 ····​.​local·​v2,​·​"pair":​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​Pair;​,​·​"Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​Pair<Ljava/​lang/​String;​Ljava/​lang/​String;​>;​"175 ····​.​local·​v1,​·​"pair":​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​Pair;​,​·​"Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​Pair<Ljava/​lang/​String;​Ljava/​lang/​String;​>;​"
177 ····​sget-​object·​v4,​·​Ljava/​lang/​System;​-​>out:​Ljava/​io/​PrintStream;​176 ····​sget-​object·​v4,​·​Ljava/​lang/​System;​-​>out:​Ljava/​io/​PrintStream;​
  
178 ····​invoke-​virtual·​{v2},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​Pair;​-​>getSecond()​Ljava/​lang/​Object;​177 ····​invoke-​virtual·​{v1},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​Pair;​-​>getSecond()​Ljava/​lang/​Object;​
  
179 ····​move-​result-​object·​v3178 ····​move-​result-​object·​v2
  
180 ····​check-​cast·​v3,​·​Ljava/​lang/​String;​179 ····​check-​cast·​v2,​·​Ljava/​lang/​String;​
  
181 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v3},​·​Ljava/​io/​PrintStream;​-​>print(Ljava/​lang/​String;​)​V180 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v2},​·​Ljava/​io/​PrintStream;​-​>print(Ljava/​lang/​String;​)​V
  
182 ····​.​line·​26181 ····​.​line·​26
183 ····​sget-​object·​v4,​·​Ljava/​lang/​System;​-​>out:​Ljava/​io/​PrintStream;​182 ····​sget-​object·​v4,​·​Ljava/​lang/​System;​-​>out:​Ljava/​io/​PrintStream;​
  
184 ····​new-​instance·​v3,​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​183 ····​new-​instance·​v2,​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​
  
185 ····​invoke-​direct·​{v3},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​><init>()​V184 ····​invoke-​direct·​{v2},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​><init>()​V
  
186 ····​const-​string·​v5,​·​"·​"185 ····​const-​string·​v5,​·​"·​"
  
187 ····​invoke-​virtual·​{v3,​·​v5},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​>append(Ljava/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​StringBuilder;​186 ····​invoke-​virtual·​{v2,​·​v5},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​>append(Ljava/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​StringBuilder;​
  
188 ····​move-​result-​object·​v5187 ····​move-​result-​object·​v5
  
189 ····​invoke-​virtual·​{v2},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​Pair;​-​>getSecond()​Ljava/​lang/​Object;​188 ····​invoke-​virtual·​{v1},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​Pair;​-​>getSecond()​Ljava/​lang/​Object;​
  
190 ····​move-​result-​object·​v3189 ····​move-​result-​object·​v2
  
191 ····​check-​cast·​v3,​·​Ljava/​lang/​String;​190 ····​check-​cast·​v2,​·​Ljava/​lang/​String;​
  
192 ····​invoke-​virtual·​{v1,​·​v3},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​katakana/​KatakanaConverter;​-​>convertToKatakana(Lj​ava/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​String;​191 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v2},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​katakana/​KatakanaConverter;​-​>convertToKatakana(Lj​ava/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​String;​
  
193 ····​move-​result-​object·​v3192 ····​move-​result-​object·​v2
  
194 ····​invoke-​virtual·​{v5,​·​v3},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​>append(Ljava/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​StringBuilder;​193 ····​invoke-​virtual·​{v5,​·​v2},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​>append(Ljava/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​StringBuilder;​
  
195 ····​move-​result-​object·​v3194 ····​move-​result-​object·​v2
  
196 ····​invoke-​virtual·​{v3},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​>toString()​Ljava/​lang/​String;​195 ····​invoke-​virtual·​{v2},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​>toString()​Ljava/​lang/​String;​
  
197 ····​move-​result-​object·​v3196 ····​move-​result-​object·​v2
  
198 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v3},​·​Ljava/​io/​PrintStream;​-​>print(Ljava/​lang/​String;​)​V197 ····​invoke-​virtual·​{v4,​·​v2},​·​Ljava/​io/​PrintStream;​-​>print(Ljava/​lang/​String;​)​V
  
199 ····​.​line·​27198 ····​.​line·​27
200 ····​sget-​object·​v3,​·​Ljava/​lang/​System;​-​>out:​Ljava/​io/​PrintStream;​199 ····​sget-​object·​v2,​·​Ljava/​lang/​System;​-​>out:​Ljava/​io/​PrintStream;​
  
201 ····​const-​string·​v4,​·​"\n"200 ····​const-​string·​v4,​·​"\n"
  
202 ····​invoke-​virtual·​{v3,​·​v4},​·​Ljava/​io/​PrintStream;​-​>println(Ljava/​lang/​String;​)​V201 ····​invoke-​virtual·​{v2,​·​v4},​·​Ljava/​io/​PrintStream;​-​>println(Ljava/​lang/​String;​)​V
  
203 ····​goto·​:​goto_0202 ····​goto·​:​goto_0
  
204 ····​.​line·​29203 ····​.​line·​29
205 ····​.​end·​local·​v2····​#·​"pair":​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​Pair;​,​·​"Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​Pair<Ljava/​lang/​String;​Ljava/​lang/​String;​>;​"204 ····​.​end·​local·​v1····​#·​"pair":​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​Pair;​,​·​"Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​Pair<Ljava/​lang/​String;​Ljava/​lang/​String;​>;​"
206 ····​:​cond_0205 ····​:​cond_0
207 ····​return-​void206 ····​return-​void
208 .​end·​method207 .​end·​method
231 KB
smali/com/nolanlawson/japanesenamegenerator/v3/TestKanjiGenerator.smali
Max report size reached
31.9 KB
smali/com/nolanlawson/japanesenamegenerator/v3/Test.smali
Max report size reached
5.22 KB
smali/com/nolanlawson/japanesenamegenerator/v3/katakana/Katakana.smali
Offset 2165, 129 lines modifiedOffset 2165, 129 lines modified
2165 ············​"Ljava/​lang/​String;​",​2165 ············​"Ljava/​lang/​String;​",​
2166 ············​">;​"2166 ············​">;​"
2167 ········​}2167 ········​}
2168 ····​.​end·​annotation2168 ····​.​end·​annotation
  
2169 ····​.​prologue2169 ····​.​prologue
2170 ····​.​line·​1352170 ····​.​line·​135
2171 ····​new-​instance·​v6,​·​Ljava/​util/​HashMap;​2171 ····​new-​instance·​v3,​·​Ljava/​util/​HashMap;​
  
2172 ····​invoke-​direct·​{v6},​·​Ljava/​util/​HashMap;​-​><init>()​V2172 ····​invoke-​direct·​{v3},​·​Ljava/​util/​HashMap;​-​><init>()​V
  
2173 ····​.​line·​1372173 ····​.​line·​137
2174 ····​.​local·​v6,​·​"result":​Ljava/​util/​Map;​,​·​"Ljava/​util/​Map<Ljava/​lang/​Character;​Ljava/​lang/​String;​>;​"2174 ····​.​local·​v3,​·​"result":​Ljava/​util/​Map;​,​·​"Ljava/​util/​Map<Ljava/​lang/​Character;​Ljava/​lang/​String;​>;​"
2175 ····​invoke-​static·​{},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​katakana/​Katakana;​-​>values()​[Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​katakana/​Katakana;​2175 ····​invoke-​static·​{},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​katakana/​Katakana;​-​>values()​[Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​katakana/​Katakana;​
  
2176 ····​move-​result-​object·​v02176 ····​move-​result-​object·​v5
  
2177 ····.​local·​v0,​·​"arr$":​[Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​katakana/​Katakana;​2177 ····​array-​length·v6,​·​v5
2178 ····​array-​length·​v5,​·​v0 
  
2179 ····.​local·​v5,​·"len$":​I2178 ····const/​4·​v4,​·0x0
2180 ····​const/​4·​v3,​·​0x0 
  
2181 ····​.​local·​v3,​·​"i$":​I 
2182 ····​:​goto_02179 ····​:​goto_0
2183 ····​if-​ge·​v3,​·​v5,​·​:​cond_32180 ····​if-​ge·​v4,​·​v6,​·​:​cond_3
  
2184 ····​aget-​object·​v4,​·​v0,​·​v32181 ····​aget-​object·​v2,​·​v5,​·​v4
  
2185 ····​.​line·​1382182 ····​.​line·​138
2186 ····​.​local·​v4,​·​"katakana":​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​katakana/​Katakana;​2183 ····​.​local·​v2,​·​"katakana":​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​katakana/​Katakana;​
2187 ····​iget-​char·​v7,​·​v4,​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​katakana/​Katakana;​-​>ch:​C2184 ····​iget-​char·​v7,​·​v2,​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​katakana/​Katakana;​-​>ch:​C
  
2188 ····​invoke-​static·​{v7},​·​Ljava/​lang/​Character;​-​>valueOf(C)​Ljava/​lang/​Character;​2185 ····​invoke-​static·​{v7},​·​Ljava/​lang/​Character;​-​>valueOf(C)​Ljava/​lang/​Character;​
  
2189 ····​move-​result-​object·​v72186 ····​move-​result-​object·​v7
  
2190 ····​invoke-​interface·​{v6,​·​v7},​·​Ljava/​util/​Map;​-​>get(Ljava/​lang/​Object;​)​Ljava/​lang/​Object;​2187 ····​invoke-​interface·​{v3,​·​v7},​·​Ljava/​util/​Map;​-​>get(Ljava/​lang/​Object;​)​Ljava/​lang/​Object;​
  
2191 ····​move-​result-​object·​v22188 ····​move-​result-​object·​v1
  
2192 ····​check-​cast·​v2,​·​Ljava/​lang/​String;​2189 ····​check-​cast·​v1,​·​Ljava/​lang/​String;​
  
2193 ····​.​line·​1392190 ····​.​line·​139
2194 ····​.​local·​v2,​·​"existingString":​Ljava/​lang/​String;​2191 ····​.​local·​v1,​·​"existingString":​Ljava/​lang/​String;​
2195 ····​invoke-​virtual·​{v4},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​katakana/​Katakana;​-​>name()​Ljava/​lang/​String;​2192 ····​invoke-​virtual·​{v2},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​katakana/​Katakana;​-​>name()​Ljava/​lang/​String;​
  
2196 ····​move-​result-​object·​v72193 ····​move-​result-​object·​v7
  
2197 ····​invoke-​virtual·​{v7},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>toLowerCase()​Ljava/​lang/​String;​2194 ····​invoke-​virtual·​{v7},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>toLowerCase()​Ljava/​lang/​String;​
  
2198 ····​move-​result-​object·​v12195 ····​move-​result-​object·​v0
  
2199 ····​.​line·​1422196 ····​.​line·​142
2200 ····​.​local·​v1,​·​"currentString":​Ljava/​lang/​String;​2197 ····​.​local·​v0,​·​"currentString":​Ljava/​lang/​String;​
2201 ····​if-​eqz·​v2,​·​:​cond_12198 ····​if-​eqz·​v1,​·​:​cond_1
  
2202 ····invoke-​virtual·​{v1},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>length()​I2199 ····.​line·​143
 2200 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>length()​I
  
2203 ····​move-​result·​v72201 ····​move-​result·​v7
  
2204 ····​invoke-​virtual·​{v2},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>length()​I2202 ····​invoke-​virtual·​{v1},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>length()​I
  
2205 ····​move-​result·​v82203 ····​move-​result·​v8
  
2206 ····​if-​gt·​v7,​·​v8,​·​:​cond_12204 ····​if-​gt·​v7,​·​v8,​·​:​cond_1
  
2207 ····​const-​string·​v7,​·​"ji"2205 ····​const-​string·​v7,​·​"ji"
  
2208 ····invoke-​virtual·​{v1,​·​v7},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>equals(Ljava/​lang/​Object;​)​Z2206 ····.​line·​144
 2207 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v7},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>equals(Ljava/​lang/​Object;​)​Z
  
2209 ····​move-​result·​v72208 ····​move-​result·​v7
  
2210 ····​if-​eqz·​v7,​·​:​cond_02209 ····​if-​eqz·​v7,​·​:​cond_0
  
2211 ····​const-​string·​v7,​·​"zi"2210 ····​const-​string·​v7,​·​"zi"
  
2212 ····​invoke-​virtual·​{v2,​·​v7},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>equals(Ljava/​lang/​Object;​)​Z2211 ····​invoke-​virtual·​{v1,​·​v7},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>equals(Ljava/​lang/​Object;​)​Z
  
2213 ····​move-​result·​v72212 ····​move-​result·​v7
  
2214 ····​if-​nez·​v7,​·​:​cond_12213 ····​if-​nez·​v7,​·​:​cond_1
  
2215 ····​:​cond_02214 ····​:​cond_0
2216 ····​const-​string·​v7,​·​"fu"2215 ····​const-​string·​v7,​·​"fu"
  
2217 ····invoke-​virtual·​{v1,​·​v7},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>equals(Ljava/​lang/​Object;​)​Z2216 ····.​line·​145
 2217 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v7},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>equals(Ljava/​lang/​Object;​)​Z
  
2218 ····​move-​result·​v72218 ····​move-​result·​v7
  
2219 ····​if-​eqz·​v7,​·​:​cond_22219 ····​if-​eqz·​v7,​·​:​cond_2
  
2220 ····​const-​string·​v7,​·​"hu"2220 ····​const-​string·​v7,​·​"hu"
  
2221 ····​invoke-​virtual·​{v2,​·​v7},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>equals(Ljava/​lang/​Object;​)​Z2221 ····​invoke-​virtual·​{v1,​·​v7},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>equals(Ljava/​lang/​Object;​)​Z
  
2222 ····​move-​result·​v72222 ····​move-​result·​v7
  
2223 ····​if-​eqz·​v7,​·​:​cond_22223 ····​if-​eqz·​v7,​·​:​cond_2
  
2224 ····​.​line·​1462224 ····​.​line·​146
2225 ····​:​cond_12225 ····​:​cond_1
2226 ····​iget-​char·​v7,​·​v4,​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​katakana/​Katakana;​-​>ch:​C2226 ····​iget-​char·​v7,​·​v2,​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​katakana/​Katakana;​-​>ch:​C
  
2227 ····​invoke-​static·​{v7},​·​Ljava/​lang/​Character;​-​>valueOf(C)​Ljava/​lang/​Character;​2227 ····​invoke-​static·​{v7},​·​Ljava/​lang/​Character;​-​>valueOf(C)​Ljava/​lang/​Character;​
  
2228 ····​move-​result-​object·​v72228 ····​move-​result-​object·​v7
  
2229 ····​invoke-​interface·​{v6,​·​v7,​·​v1},​·​Ljava/​util/​Map;​-​>put(Ljava/​lang/​Object;​Ljava/​lang/​Object;​)​Ljava/​lang/​Object;​2229 ····​invoke-​interface·​{v3,​·​v7,​·​v0},​·​Ljava/​util/​Map;​-​>put(Ljava/​lang/​Object;​Ljava/​lang/​Object;​)​Ljava/​lang/​Object;​
  
2230 ····​.​line·​1372230 ····​.​line·​137
2231 ····​:​cond_22231 ····​:​cond_2
2232 ····​add-​int/​lit8·​v3,​·​v3,​·​0x12232 ····​add-​int/​lit8·​v4,​·​v4,​·​0x1
  
2233 ····​goto·​:​goto_02233 ····​goto·​:​goto_0
  
2234 ····​.​line·​1502234 ····​.​line·​150
2235 ····​.​end·​local·​v1····​#·​"currentString":​Ljava/​lang/​String;​2235 ····​.​end·​local·​v0····​#·​"currentString":​Ljava/​lang/​String;​
2236 ····​.​end·​local·​v2····​#·​"existingString":​Ljava/​lang/​String;​2236 ····​.​end·​local·​v1····​#·​"existingString":​Ljava/​lang/​String;​
2237 ····​.​end·​local·​v4····​#·​"katakana":​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​katakana/​Katakana;​2237 ····​.​end·​local·​v2····​#·​"katakana":​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​katakana/​Katakana;​
2238 ····​:​cond_32238 ····​:​cond_3
2239 ····​return-​object·​v62239 ····​return-​object·​v3
2240 .​end·​method2240 .​end·​method
  
Max diff block lines reached; 60/5205 bytes (1.15%) of diff not shown.
4.73 KB
smali/com/nolanlawson/japanesenamegenerator/v3/katakana/KatakanaConverter.smali
Offset 57, 14 lines modifiedOffset 57, 15 lines modified
57 ····​if-​ne·​p2,​·​v3,​·​:​cond_057 ····​if-​ne·​p2,​·​v3,​·​:​cond_0
  
58 ····​.​line·​27658 ····​.​line·​276
59 ····​new-​array·​v3,​·​v5,​·​[C59 ····​new-​array·​v3,​·​v5,​·​[C
  
60 ····​aput-​char·​v6,​·​v3,​·​v460 ····​aput-​char·​v6,​·​v3,​·​v4
  
 61 ····​.​line·​277
61 ····​invoke-​static·​{p1,​·​v3},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​StringUtil;​-​>concat(C[C)​Ljava/​lang/​String;​62 ····​invoke-​static·​{p1,​·​v3},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​StringUtil;​-​>concat(C[C)​Ljava/​lang/​String;​
  
62 ····​move-​result-​object·​v363 ····​move-​result-​object·​v3
  
63 ····​invoke-​virtual·​{v3},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>toUpperCase()​Ljava/​lang/​String;​64 ····​invoke-​virtual·​{v3},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>toUpperCase()​Ljava/​lang/​String;​
  
64 ····​move-​result-​object·​v365 ····​move-​result-​object·​v3
Offset 144, 14 lines modifiedOffset 145, 15 lines modified
  
144 ····​new-​array·​v3,​·​v3,​·​[C145 ····​new-​array·​v3,​·​v3,​·​[C
  
145 ····​aput-​char·​p2,​·​v3,​·​v4146 ····​aput-​char·​p2,​·​v3,​·​v4
  
146 ····​aput-​char·​v6,​·​v3,​·​v5147 ····​aput-​char·​v6,​·​v3,​·​v5
  
 148 ····​.​line·​285
147 ····​invoke-​static·​{p1,​·​v3},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​StringUtil;​-​>concat(C[C)​Ljava/​lang/​String;​149 ····​invoke-​static·​{p1,​·​v3},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​StringUtil;​-​>concat(C[C)​Ljava/​lang/​String;​
  
148 ····​move-​result-​object·​v3150 ····​move-​result-​object·​v3
  
149 ····​invoke-​virtual·​{v3},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>toUpperCase()​Ljava/​lang/​String;​151 ····​invoke-​virtual·​{v3},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>toUpperCase()​Ljava/​lang/​String;​
  
150 ····​move-​result-​object·​v3152 ····​move-​result-​object·​v3
Offset 746, 26 lines modifiedOffset 748, 28 lines modified
  
746 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​>append(Ljava/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​StringBuilder;​748 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​>append(Ljava/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​StringBuilder;​
  
747 ····​move-​result-​object·​v0749 ····​move-​result-​object·​v0
  
748 ····​sget-​object·​v1,​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​katakana/​Katakana;​-​>PROLONGED_SOUND_MARK​:​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​katakana/​Katakana;​750 ····​sget-​object·​v1,​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​katakana/​Katakana;​-​>PROLONGED_SOUND_MARK​:​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​katakana/​Katakana;​
  
 751 ····​.​line·​210
749 ····​invoke-​virtual·​{v1},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​katakana/​Katakana;​-​>getString()​Ljava/​lang/​String;​752 ····​invoke-​virtual·​{v1},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​katakana/​Katakana;​-​>getString()​Ljava/​lang/​String;​
  
750 ····​move-​result-​object·​v1753 ····​move-​result-​object·​v1
  
751 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​>append(Ljava/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​StringBuilder;​754 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​>append(Ljava/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​StringBuilder;​
  
752 ····​move-​result-​object·​v0755 ····​move-​result-​object·​v0
  
753 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​>toString()​Ljava/​lang/​String;​756 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Ljava/​lang/​StringBuilder;​-​>toString()​Ljava/​lang/​String;​
  
754 ····​move-​result-​object·​v0757 ····​move-​result-​object·​v0
  
 758 ····​.​line·​209
755 ····​return-​object·​v0759 ····​return-​object·​v0
756 .​end·​method760 .​end·​method
  
757 .​method·​private·​convertN(C)​Ljava/​lang/​String;​761 .​method·​private·​convertN(C)​Ljava/​lang/​String;​
758 ····​.​locals·​1762 ····​.​locals·​1
759 ····​.​param·​p1,​·​"n"····​#·​C763 ····​.​param·​p1,​·​"n"····​#·​C
  
Offset 1161, 14 lines modifiedOffset 1165, 15 lines modified
  
1161 ····​add-​int/​lit8·​v10,​·​v10,​·​-​0x11165 ····​add-​int/​lit8·​v10,​·​v10,​·​-​0x1
  
1162 ····​if-​ge·​v1,​·​v10,​·​:​cond_51166 ····​if-​ge·​v1,​·​v10,​·​:​cond_5
  
1163 ····​add-​int/​lit8·​v10,​·​v1,​·​0x11167 ····​add-​int/​lit8·​v10,​·​v1,​·​0x1
  
 1168 ····​.​line·​41
1164 ····​invoke-​virtual·​{v8,​·​v10},​·​Ljava/​lang/​StringBuffer;​-​>charAt(I)​C1169 ····​invoke-​virtual·​{v8,​·​v10},​·​Ljava/​lang/​StringBuffer;​-​>charAt(I)​C
  
1165 ····​move-​result·​v101170 ····​move-​result·​v10
  
1166 ····​invoke-​static·​{v10},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​StringUtil;​-​>isConsonant(C)​Z1171 ····​invoke-​static·​{v10},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​StringUtil;​-​>isConsonant(C)​Z
  
1167 ····​move-​result·​v101172 ····​move-​result·​v10
Offset 1268, 25 lines modifiedOffset 1273, 27 lines modified
  
1268 ····​if-​eq·​v0,​·​v10,​·​:​cond_71273 ····​if-​eq·​v0,​·​v10,​·​:​cond_7
  
1269 ····​const/​16·​v10,​·​0x631274 ····​const/​16·​v10,​·​0x63
  
1270 ····​if-​ne·​v0,​·​v10,​·​:​cond_81275 ····​if-​ne·​v0,​·​v10,​·​:​cond_8
  
 1276 ····​.​line·​56
1271 ····​:​cond_71277 ····​:​cond_7
1272 ····​invoke-​virtual·​{v8},​·​Ljava/​lang/​StringBuffer;​-​>length()​I1278 ····​invoke-​virtual·​{v8},​·​Ljava/​lang/​StringBuffer;​-​>length()​I
  
1273 ····​move-​result·​v101279 ····​move-​result·​v10
  
1274 ····​add-​int/​lit8·​v10,​·​v10,​·​-​0x11280 ····​add-​int/​lit8·​v10,​·​v10,​·​-​0x1
  
1275 ····​if-​ge·​v1,​·​v10,​·​:​cond_81281 ····​if-​ge·​v1,​·​v10,​·​:​cond_8
  
1276 ····​add-​int/​lit8·​v10,​·​v1,​·​0x11282 ····​add-​int/​lit8·​v10,​·​v1,​·​0x1
  
 1283 ····​.​line·​57
1277 ····​invoke-​virtual·​{v8,​·​v10},​·​Ljava/​lang/​StringBuffer;​-​>charAt(I)​C1284 ····​invoke-​virtual·​{v8,​·​v10},​·​Ljava/​lang/​StringBuffer;​-​>charAt(I)​C
  
1278 ····​move-​result·​v101285 ····​move-​result·​v10
  
1279 ····​const/​16·​v11,​·​0x681286 ····​const/​16·​v11,​·​0x68
  
1280 ····​if-​ne·​v10,​·​v11,​·​:​cond_81287 ····​if-​ne·​v10,​·​v11,​·​:​cond_8
Offset 1297, 24 lines modifiedOffset 1304, 26 lines modified
  
1297 ····​add-​int/​lit8·​v10,​·​v10,​·​-​0x21304 ····​add-​int/​lit8·​v10,​·​v10,​·​-​0x2
  
1298 ····​if-​ge·​v1,​·​v10,​·​:​cond_81305 ····​if-​ge·​v1,​·​v10,​·​:​cond_8
  
1299 ····​add-​int/​lit8·​v10,​·​v1,​·​0x21306 ····​add-​int/​lit8·​v10,​·​v1,​·​0x2
  
 1307 ····​.​line·​58
1300 ····​invoke-​virtual·​{v8,​·​v10},​·​Ljava/​lang/​StringBuffer;​-​>charAt(I)​C1308 ····​invoke-​virtual·​{v8,​·​v10},​·​Ljava/​lang/​StringBuffer;​-​>charAt(I)​C
  
1301 ····​move-​result·​v101309 ····​move-​result·​v10
  
1302 ····​invoke-​static·​{v10},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​StringUtil;​-​>isVowel(C)​Z1310 ····​invoke-​static·​{v10},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​StringUtil;​-​>isVowel(C)​Z
  
1303 ····​move-​result·​v101311 ····​move-​result·​v10
  
1304 ····​if-​nez·​v10,​·​:​cond_a1312 ····​if-​nez·​v10,​·​:​cond_a
  
 1313 ····​.​line·​61
1305 ····​:​cond_81314 ····​:​cond_8
1306 ····​invoke-​static·​{v0},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​StringUtil;​-​>isConsonant(C)​Z1315 ····​invoke-​static·​{v0},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​StringUtil;​-​>isConsonant(C)​Z
  
Max diff block lines reached; 1646/4683 bytes (35.15%) of diff not shown.
17.8 KB
smali/com/nolanlawson/japanesenamegenerator/v3/katakana/RomaajiMassager.smali
Max report size reached
65.4 KB
smali/com/nolanlawson/japanesenamegenerator/v3/kanji/KanjiGenerator.smali
Max report size reached
3.0 KB
smali/com/nolanlawson/japanesenamegenerator/v3/data/Model.smali
Offset 105, 48 lines modifiedOffset 105, 47 lines modified
  
105 .​method·​public·​transformString(Ljava​/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​String;​105 .​method·​public·​transformString(Ljava​/​lang/​String;​)​Ljava/​lang/​String;​
106 ····​.​locals·​4106 ····​.​locals·​4
107 ····​.​param·​p1,​·​"input"····​#·​Ljava/​lang/​String;​107 ····​.​param·​p1,​·​"input"····​#·​Ljava/​lang/​String;​
  
108 ····​.​prologue108 ····​.​prologue
109 ····​.​line·​30109 ····​.​line·​30
110 ····​new-​instance·​v2,​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​data/​TransformingString;​110 ····​new-​instance·​v1,​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​data/​TransformingString;​
  
111 ····​invoke-​direct·​{v2,​·​p1},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​data/​TransformingString;​-​><init>(Ljava/​lang/​String;​)​V111 ····​invoke-​direct·​{v1,​·​p1},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​data/​TransformingString;​-​><init>(Ljava/​lang/​String;​)​V
  
112 ····​.​line·​32112 ····​.​line·​32
113 ····​.​local·​v2,​·​"transformingString":​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​data/​TransformingString;​113 ····​.​local·​v1,​·​"transformingString":​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​data/​TransformingString;​
114 ····​iget-​object·​v3,​·​p0,​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​data/​Model;​-​>rules:​Ljava/​util/​List;​114 ····​iget-​object·​v2,​·​p0,​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​data/​Model;​-​>rules:​Ljava/​util/​List;​
  
115 ····​invoke-​interface·​{v3},​·​Ljava/​util/​List;​-​>iterator()​Ljava/​util/​Iterator;​115 ····​invoke-​interface·​{v2},​·​Ljava/​util/​List;​-​>iterator()​Ljava/​util/​Iterator;​
  
116 ····​move-​result-​object·​v0116 ····​move-​result-​object·​v2
  
117 ····​.​local·​v0,​·​"i$":​Ljava/​util/​Iterator;​ 
118 ····​:​goto_0117 ····​:​goto_0
119 ····​invoke-​interface·​{v0},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>hasNext()​Z118 ····​invoke-​interface·​{v2},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>hasNext()​Z
  
120 ····​move-​result·​v3119 ····​move-​result·​v3
  
121 ····​if-​eqz·​v3,​·​:​cond_0120 ····​if-​eqz·​v3,​·​:​cond_0
  
122 ····​invoke-​interface·​{v0},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>next()​Ljava/​lang/​Object;​121 ····​invoke-​interface·​{v2},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>next()​Ljava/​lang/​Object;​
  
123 ····​move-​result-​object·​v1122 ····​move-​result-​object·​v0
  
124 ····​check-​cast·​v1,​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​data/​Rule;​123 ····​check-​cast·​v0,​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​data/​Rule;​
  
125 ····​.​line·​33124 ····​.​line·​33
126 ····​.​local·​v1,​·​"rule":​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​data/​Rule;​125 ····​.​local·​v0,​·​"rule":​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​data/​Rule;​
127 ····​invoke-​virtual·​{v1,​·​v2},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​data/​Rule;​-​>applyToString(Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​data/​TransformingString;​)​Z126 ····​invoke-​virtual·​{v0,​·​v1},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​data/​Rule;​-​>applyToString(Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​data/​TransformingString;​)​Z
  
128 ····​goto·​:​goto_0127 ····​goto·​:​goto_0
  
129 ····​.​line·​35128 ····​.​line·​35
130 ····​.​end·​local·​v1····​#·​"rule":​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​data/​Rule;​129 ····​.​end·​local·​v0····​#·​"rule":​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​data/​Rule;​
131 ····​:​cond_0130 ····​:​cond_0
132 ····​invoke-​virtual·​{v2},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​data/​TransformingString;​-​>getTransformedString​()​Ljava/​lang/​String;​131 ····​invoke-​virtual·​{v1},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​data/​TransformingString;​-​>getTransformedString​()​Ljava/​lang/​String;​
  
133 ····​move-​result-​object·​v3132 ····​move-​result-​object·​v2
  
134 ····​return-​object·​v3133 ····​return-​object·​v2
135 .​end·​method134 .​end·​method
2.63 KB
smali/com/nolanlawson/japanesenamegenerator/v3/data/Rule.smali
Offset 1, 20 lines modifiedOffset 1, 12 lines modified
1 .​class·​public·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​data/​Rule;​1 .​class·​public·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​data/​Rule;​
2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​2 .​super·​Ljava/​lang/​Object;​
3 .​source·​"Rule.​java"3 .​source·​"Rule.​java"
  
  
4 #·​annotations 
5 .​annotation·​system·​Ldalvik/​annotation/​MemberClasses;​ 
6 ····​value·​=·​{ 
7 ········​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​data/​Rule$1;​ 
8 ····​} 
9 .​end·​annotation 
  
  
10 #·​instance·​fields4 #·​instance·​fields
11 .​field·​private·​conditions:​Ljava/​util/​Set;​5 .​field·​private·​conditions:​Ljava/​util/​Set;​
12 ····​.​annotation·​system·​Ldalvik/​annotation/​Signature;​6 ····​.​annotation·​system·​Ldalvik/​annotation/​Signature;​
13 ········​value·​=·​{7 ········​value·​=·​{
14 ············​"Ljava/​util/​Set",​8 ············​"Ljava/​util/​Set",​
15 ············​"<",​9 ············​"<",​
16 ············​"Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​data/​Condition;​",​10 ············​"Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​data/​Condition;​",​
Offset 167, 14 lines modifiedOffset 159, 15 lines modified
167 ····​if-​eqz·​v9,​·​:​cond_3159 ····​if-​eqz·​v9,​·​:​cond_3
  
168 ····​if-​eqz·​v2,​·​:​cond_4160 ····​if-​eqz·​v2,​·​:​cond_4
  
169 ····​:​cond_3161 ····​:​cond_3
170 ····​check-​cast·​v0,​·​Ljava/​lang/​Boolean;​162 ····​check-​cast·​v0,​·​Ljava/​lang/​Boolean;​
  
 163 ····​.​line·​131
171 ····​.​end·​local·​v0····​#·​"conditionValue":​Ljava/​lang/​Object;​164 ····​.​end·​local·​v0····​#·​"conditionValue":​Ljava/​lang/​Object;​
172 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Ljava/​lang/​Boolean;​-​>booleanValue()​Z165 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Ljava/​lang/​Boolean;​-​>booleanValue()​Z
  
173 ····​move-​result·​v9166 ····​move-​result·​v9
  
174 ····​if-​nez·​v9,​·​:​cond_0167 ····​if-​nez·​v9,​·​:​cond_0
  
Offset 200, 14 lines modifiedOffset 193, 15 lines modified
200 ····​if-​eqz·​v9,​·​:​cond_5193 ····​if-​eqz·​v9,​·​:​cond_5
  
201 ····​if-​eqz·​v1,​·​:​cond_6194 ····​if-​eqz·​v1,​·​:​cond_6
  
202 ····​:​cond_5195 ····​:​cond_5
203 ····​check-​cast·​v0,​·​Ljava/​lang/​Boolean;​196 ····​check-​cast·​v0,​·​Ljava/​lang/​Boolean;​
  
 197 ····​.​line·​139
204 ····​.​end·​local·​v0····​#·​"conditionValue":​Ljava/​lang/​Object;​198 ····​.​end·​local·​v0····​#·​"conditionValue":​Ljava/​lang/​Object;​
205 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Ljava/​lang/​Boolean;​-​>booleanValue()​Z199 ····​invoke-​virtual·​{v0},​·​Ljava/​lang/​Boolean;​-​>booleanValue()​Z
  
206 ····​move-​result·​v9200 ····​move-​result·​v9
  
207 ····​if-​nez·​v9,​·​:​cond_0201 ····​if-​nez·​v9,​·​:​cond_0
  
Offset 399, 14 lines modifiedOffset 393, 15 lines modified
399 ····​if-​ge·​p3,​·​v9,​·​:​cond_d393 ····​if-​ge·​p3,​·​v9,​·​:​cond_d
  
400 ····​check-​cast·​v0,​·​Ljava/​lang/​Character;​394 ····​check-​cast·​v0,​·​Ljava/​lang/​Character;​
  
401 ····​.​end·​local·​v0····​#·​"conditionValue":​Ljava/​lang/​Object;​395 ····​.​end·​local·​v0····​#·​"conditionValue":​Ljava/​lang/​Object;​
402 ····​add-​int/​lit8·​v9,​·​p3,​·​0x2396 ····​add-​int/​lit8·​v9,​·​p3,​·​0x2
  
 397 ····​.​line·​187
403 ····​invoke-​virtual·​{v6,​·​v9},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>charAt(I)​C398 ····​invoke-​virtual·​{v6,​·​v9},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>charAt(I)​C
  
404 ····​move-​result·​v9399 ····​move-​result·​v9
  
405 ····​invoke-​static·​{v9},​·​Ljava/​lang/​Character;​-​>valueOf(C)​Ljava/​lang/​Character;​400 ····​invoke-​static·​{v9},​·​Ljava/​lang/​Character;​-​>valueOf(C)​Ljava/​lang/​Character;​
  
406 ····​move-​result-​object·​v9401 ····​move-​result-​object·​v9
Offset 529, 14 lines modifiedOffset 524, 15 lines modified
529 ····​add-​int/​lit8·​v9,​·​v9,​·​-​0x2524 ····​add-​int/​lit8·​v9,​·​v9,​·​-​0x2
  
530 ····​if-​ne·​p3,​·​v9,​·​:​cond_12525 ····​if-​ne·​p3,​·​v9,​·​:​cond_12
  
531 ····​:​cond_11526 ····​:​cond_11
532 ····​if-​nez·​v3,​·​:​cond_0527 ····​if-​nez·​v3,​·​:​cond_0
  
 528 ····​.​line·​218
533 ····​invoke-​virtual·​{v6},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>length()​I529 ····​invoke-​virtual·​{v6},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>length()​I
  
534 ····​move-​result·​v9530 ····​move-​result·​v9
  
535 ····​add-​int/​lit8·​v9,​·​v9,​·​-​0x2531 ····​add-​int/​lit8·​v9,​·​v9,​·​-​0x2
  
536 ····​if-​ne·​p3,​·​v9,​·​:​cond_0532 ····​if-​ne·​p3,​·​v9,​·​:​cond_0
Offset 569, 14 lines modifiedOffset 565, 15 lines modified
  
569 ····​add-​int/​lit8·​v9,​·​v9,​·​-​0x2565 ····​add-​int/​lit8·​v9,​·​v9,​·​-​0x2
  
570 ····​if-​ge·​p3,​·​v9,​·​:​cond_13566 ····​if-​ge·​p3,​·​v9,​·​:​cond_13
  
571 ····​add-​int/​lit8·​v9,​·​p3,​·​0x2567 ····​add-​int/​lit8·​v9,​·​p3,​·​0x2
  
 568 ····​.​line·​227
572 ····​invoke-​virtual·​{v6,​·​v9},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>charAt(I)​C569 ····​invoke-​virtual·​{v6,​·​v9},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>charAt(I)​C
  
573 ····​move-​result·​v9570 ····​move-​result·​v9
  
574 ····​invoke-​static·​{v9},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​StringUtil;​-​>isConsonant(C)​Z571 ····​invoke-​static·​{v9},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​StringUtil;​-​>isConsonant(C)​Z
  
575 ····​move-​result·​v9572 ····​move-​result·​v9
Offset 597, 14 lines modifiedOffset 594, 15 lines modified
  
597 ····​add-​int/​lit8·​v9,​·​v9,​·​-​0x2594 ····​add-​int/​lit8·​v9,​·​v9,​·​-​0x2
  
598 ····​if-​ge·​p3,​·​v9,​·​:​cond_0595 ····​if-​ge·​p3,​·​v9,​·​:​cond_0
  
599 ····​add-​int/​lit8·​v9,​·​p3,​·​0x2596 ····​add-​int/​lit8·​v9,​·​p3,​·​0x2
  
 597 ····​.​line·​232
600 ····​invoke-​virtual·​{v6,​·​v9},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>charAt(I)​C598 ····​invoke-​virtual·​{v6,​·​v9},​·​Ljava/​lang/​String;​-​>charAt(I)​C
  
601 ····​move-​result·​v9599 ····​move-​result·​v9
  
602 ····​invoke-​static·​{v9},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​StringUtil;​-​>isConsonant(C)​Z600 ····​invoke-​static·​{v9},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​StringUtil;​-​>isConsonant(C)​Z
  
603 ····​move-​result·​v9601 ····​move-​result·​v9
10.1 KB
smali/com/nolanlawson/japanesenamegenerator/v3/data/ModelMarshaller.smali
Max report size reached
77.1 KB
smali/com/nolanlawson/japanesenamegenerator/v3/training/Trainer.smali
Max report size reached
31.7 KB
smali/com/nolanlawson/japanesenamegenerator/v3/training/TrainerRunner.smali
Max report size reached
7.54 KB
smali/com/nolanlawson/japanesenamegenerator/v3/util/StringUtil.smali
Max report size reached
1.78 KB
smali/com/nolanlawson/japanesenamegenerator/v3/util/LightweightIntegerMap.smali
Offset 194, 15 lines modifiedOffset 194, 14 lines modified
194 ····​move-​result-​object·​v1194 ····​move-​result-​object·​v1
  
195 ····​goto·​:​goto_0195 ····​goto·​:​goto_0
196 .​end·​method196 .​end·​method
  
197 .​method·​public·​bridge·​synthetic·​get(Ljava/​lang/​Object;​)​Ljava/​lang/​Object;​197 .​method·​public·​bridge·​synthetic·​get(Ljava/​lang/​Object;​)​Ljava/​lang/​Object;​
198 ····​.​locals·​1198 ····​.​locals·​1
199 ····​.​param·​p1,​·​"x0"····​#·​Ljava/​lang/​Object;​ 
  
200 ····​.​prologue199 ····​.​prologue
201 ····​.​line·​14200 ····​.​line·​14
202 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​LightweightIntegerMap​;​-​>get(Ljava/​lang/​Object;​)​Ljava/​lang/​Integer;​201 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​LightweightIntegerMap​;​-​>get(Ljava/​lang/​Object;​)​Ljava/​lang/​Integer;​
  
203 ····​move-​result-​object·​v0202 ····​move-​result-​object·​v0
  
Offset 430, 25 lines modifiedOffset 429, 21 lines modified
430 ····​iput-​object·​v4,​·​p0,​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​LightweightIntegerMap​;​-​>filled:​[Z429 ····​iput-​object·​v4,​·​p0,​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​LightweightIntegerMap​;​-​>filled:​[Z
  
431 ····​goto·​:​goto_0430 ····​goto·​:​goto_0
432 .​end·​method431 .​end·​method
  
433 .​method·​public·​bridge·​synthetic·​put(Ljava/​lang/​Object;​Ljava/​lang/​Object;​)​Ljava/​lang/​Object;​432 .​method·​public·​bridge·​synthetic·​put(Ljava/​lang/​Object;​Ljava/​lang/​Object;​)​Ljava/​lang/​Object;​
434 ····​.​locals·​1433 ····​.​locals·​1
435 ····​.​param·​p1,​·​"x0"····​#·​Ljava/​lang/​Object;​ 
436 ····​.​param·​p2,​·​"x1"····​#·​Ljava/​lang/​Object;​ 
  
437 ····​.​prologue434 ····​.​prologue
438 ····​.​line·​14435 ····​.​line·​14
439 ····​check-​cast·​p1,​·​Ljava/​lang/​Integer;​436 ····​check-​cast·​p1,​·​Ljava/​lang/​Integer;​
  
440 ····​.​end·​local·​p1····​#·​"x0":​Ljava/​lang/​Object;​ 
441 ····​check-​cast·​p2,​·​Ljava/​lang/​Integer;​437 ····​check-​cast·​p2,​·​Ljava/​lang/​Integer;​
  
442 ····​.​end·​local·​p2····​#·​"x1":​Ljava/​lang/​Object;​ 
443 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1,​·​p2},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​LightweightIntegerMap​;​-​>put(Ljava/​lang/​Integer;​Ljava/​lang/​Integer;​)​Ljava/​lang/​Integer;​438 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1,​·​p2},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​LightweightIntegerMap​;​-​>put(Ljava/​lang/​Integer;​Ljava/​lang/​Integer;​)​Ljava/​lang/​Integer;​
  
444 ····​move-​result-​object·​v0439 ····​move-​result-​object·​v0
  
445 ····​return-​object·​v0440 ····​return-​object·​v0
446 .​end·​method441 .​end·​method
  
Offset 532, 15 lines modifiedOffset 527, 14 lines modified
532 ····​const/​4·​v1,​·​0x0527 ····​const/​4·​v1,​·​0x0
  
533 ····​return-​object·​v1528 ····​return-​object·​v1
534 .​end·​method529 .​end·​method
  
535 .​method·​public·​bridge·​synthetic·​remove(Ljava/​lang/​Object;​)​Ljava/​lang/​Object;​530 .​method·​public·​bridge·​synthetic·​remove(Ljava/​lang/​Object;​)​Ljava/​lang/​Object;​
536 ····​.​locals·​1531 ····​.​locals·​1
537 ····​.​param·​p1,​·​"x0"····​#·​Ljava/​lang/​Object;​ 
  
538 ····​.​prologue532 ····​.​prologue
539 ····​.​line·​14533 ····​.​line·​14
540 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​LightweightIntegerMap​;​-​>remove(Ljava/​lang/​Object;​)​Ljava/​lang/​Integer;​534 ····​invoke-​virtual·​{p0,​·​p1},​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​LightweightIntegerMap​;​-​>remove(Ljava/​lang/​Object;​)​Ljava/​lang/​Integer;​
  
541 ····​move-​result-​object·​v0535 ····​move-​result-​object·​v0
  
684 B
smali/com/nolanlawson/japanesenamegenerator/v3/util/Util$PairSet.smali
Offset 142, 14 lines modifiedOffset 142, 15 lines modified
142 ····​if-​nez·​v2,​·​:​cond_3142 ····​if-​nez·​v2,​·​:​cond_3
  
143 ····​:​cond_2143 ····​:​cond_2
144 ····​iget-​object·​v2,​·​p0,​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​Util$PairSet;​-​>second:​Ljava/​lang/​Object;​144 ····​iget-​object·​v2,​·​p0,​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​Util$PairSet;​-​>second:​Ljava/​lang/​Object;​
  
145 ····​iget-​object·​v3,​·​v0,​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​Util$PairSet;​-​>first:​Ljava/​lang/​Object;​145 ····​iget-​object·​v3,​·​v0,​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​Util$PairSet;​-​>first:​Ljava/​lang/​Object;​
  
 146 ····​.​line·​61
146 ····​invoke-​virtual·​{v2,​·​v3},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​>equals(Ljava/​lang/​Object;​)​Z147 ····​invoke-​virtual·​{v2,​·​v3},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​>equals(Ljava/​lang/​Object;​)​Z
  
147 ····​move-​result·​v2148 ····​move-​result·​v2
  
148 ····​if-​eqz·​v2,​·​:​cond_0149 ····​if-​eqz·​v2,​·​:​cond_0
  
149 ····​iget-​object·​v2,​·​p0,​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​Util$PairSet;​-​>first:​Ljava/​lang/​Object;​150 ····​iget-​object·​v2,​·​p0,​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​Util$PairSet;​-​>first:​Ljava/​lang/​Object;​
710 B
smali/com/nolanlawson/japanesenamegenerator/v3/util/IntegerSet$1.smali
Offset 32, 14 lines modifiedOffset 32, 15 lines modified
  
32 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​IntegerSet;​32 .​field·​final·​synthetic·​this$0:​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​IntegerSet;​
  
  
33 #·​direct·​methods33 #·​direct·​methods
34 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​IntegerSet;​)​V34 .​method·​constructor·​<init>(Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​IntegerSet;​)​V
35 ····​.​locals·​135 ····​.​locals·​1
 36 ····​.​param·​p1,​·​"this$0"····​#·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​IntegerSet;​
  
36 ····​.​prologue37 ····​.​prologue
37 ····​.​line·​5738 ····​.​line·​57
38 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​IntegerSet$1;​-​>this$0:​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​IntegerSet;​39 ····​iput-​object·​p1,​·​p0,​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​IntegerSet$1;​-​>this$0:​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​IntegerSet;​
  
39 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V40 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
13.1 KB
smali/com/nolanlawson/japanesenamegenerator/v3/util/Util.smali
Max report size reached
923 B
smali/com/nolanlawson/japanesenamegenerator/v3/util/IntegerSet.smali
Offset 110, 26 lines modifiedOffset 110, 25 lines modified
  
110 ····​.​prologue110 ····​.​prologue
111 ····​.​line·​37111 ····​.​line·​37
112 ····​.​local·​p1,​·​"other":​Ljava/​util/​Set;​,​·​"Ljava/​util/​Set<Ljava/​lang/​Character;​>;​"112 ····​.​local·​p1,​·​"other":​Ljava/​util/​Set;​,​·​"Ljava/​util/​Set<Ljava/​lang/​Character;​>;​"
113 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V113 ····​invoke-​direct·​{p0},​·​Ljava/​lang/​Object;​-​><init>()​V
  
114 ····​.​line·​38114 ····​.​line·​38
115 ····​const/​16·​v2,​·​0x19115 ····​const/​16·​v1,​·​0x19
  
116 ····​new-​array·​v2,​·​v2,​·​[Z116 ····​new-​array·​v1,​·​v1,​·​[Z
  
117 ····​iput-​object·​v2,​·​p0,​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​IntegerSet;​-​>values:​[Z117 ····​iput-​object·​v1,​·​p0,​·​Lcom/​nolanlawson/​japanesenamegenerator​/​v3/​util/​IntegerSet;​-​>values:​[Z
  
118 ····​.​line·​39118 ····​.​line·​39
119 ····​invoke-​interface·​{p1},​·​Ljava/​util/​Set;​-​>iterator()​Ljava/​util/​Iterator;​119 ····​invoke-​interface·​{p1},​·​Ljava/​util/​Set;​-​>iterator()​Ljava/​util/​Iterator;​
  
120 ····​move-​result-​object·​v1120 ····​move-​result-​object·​v1
  
121 ····​.​local·​v1,​·​"i$":​Ljava/​util/​Iterator;​ 
122 ····​:​goto_0121 ····​:​goto_0
123 ····​invoke-​interface·​{v1},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>hasNext()​Z122 ····​invoke-​interface·​{v1},​·​Ljava/​util/​Iterator;​-​>hasNext()​Z
  
124 ····​move-​result·​v2123 ····​move-​result·​v2
  
125 ····​if-​eqz·​v2,​·​:​cond_0124 ····​if-​eqz·​v2,​·​:​cond_0
  
1.7 KB
smali/com/nolanlawson/japanesenamegenerator/v3/util/ArrayUtil.smali
Offset 151, 18 lines modifiedOffset 151, 20 lines modified
151 ····​.​line·​19151 ····​.​line·​19
152 ····​new-​array·​v0,​·​p1,​·​[I152 ····​new-​array·​v0,​·​p1,​·​[I
  
153 ····​.​line·​20153 ····​.​line·​20
154 ····​.​local·​v0,​·​"copy":​[I154 ····​.​local·​v0,​·​"copy":​[I
155 ····​array-​length·​v1,​·​p0155 ····​array-​length·​v1,​·​p0
  
 156 ····​.​line·​21
156 ····​invoke-​static·​{v1,​·​p1},​·​Ljava/​lang/​Math;​-​>min(II)​I157 ····​invoke-​static·​{v1,​·​p1},​·​Ljava/​lang/​Math;​-​>min(II)​I
  
157 ····​move-​result·​v1158 ····​move-​result·​v1
  
 159 ····​.​line·​20
158 ····​invoke-​static·​{p0,​·​v2,​·​v0,​·​v2,​·​v1},​·​Ljava/​lang/​System;​-​>arraycopy(Ljava/​lang/​Object;​ILjava/​lang/​Object;​II)​V160 ····​invoke-​static·​{p0,​·​v2,​·​v0,​·​v2,​·​v1},​·​Ljava/​lang/​System;​-​>arraycopy(Ljava/​lang/​Object;​ILjava/​lang/​Object;​II)​V
  
159 ····​.​line·​22161 ····​.​line·​22
160 ····​return-​object·​v0162 ····​return-​object·​v0
161 .​end·​method163 .​end·​method
  
162 .​method·​public·​static·​copyOf([Ljava/​lang/​Object;​I)​[Ljava/​lang/​Object;​164 .​method·​public·​static·​copyOf([Ljava/​lang/​Object;​I)​[Ljava/​lang/​Object;​
Offset 224, 24 lines modifiedOffset 226, 26 lines modified
224 ····​move-​object·​v0,​·​v1226 ····​move-​object·​v0,​·​v1
  
225 ····​.​line·​54227 ····​.​line·​54
226 ····​.​local·​v0,​·​"copy":​[Ljava/​lang/​Object;​,​·​"[TT;​"228 ····​.​local·​v0,​·​"copy":​[Ljava/​lang/​Object;​,​·​"[TT;​"
227 ····​:​goto_0229 ····​:​goto_0
228 ····​array-​length·​v1,​·​p0230 ····​array-​length·​v1,​·​p0
  
 231 ····​.​line·​55
229 ····​invoke-​static·​{v1,​·​p1},​·​Ljava/​lang/​Math;​-​>min(II)​I232 ····​invoke-​static·​{v1,​·​p1},​·​Ljava/​lang/​Math;​-​>min(II)​I
  
230 ····​move-​result·​v1233 ····​move-​result·​v1
  
 234 ····​.​line·​54
231 ····​invoke-​static·​{p0,​·​v2,​·​v0,​·​v2,​·​v1},​·​Ljava/​lang/​System;​-​>arraycopy(Ljava/​lang/​Object;​ILjava/​lang/​Object;​II)​V235 ····​invoke-​static·​{p0,​·​v2,​·​v0,​·​v2,​·​v1},​·​Ljava/​lang/​System;​-​>arraycopy(Ljava/​lang/​Object;​ILjava/​lang/​Object;​II)​V
  
232 ····​.​line·​56236 ····​.​line·​56
233 ····​return-​object·​v0237 ····​return-​object·​v0
  
234 ····​.​line·​51238 ····​.​line·​53
235 ····​.​end·​local·​v0····​#·​"copy":​[Ljava/​lang/​Object;​,​·​"[TT;​"239 ····​.​end·​local·​v0····​#·​"copy":​[Ljava/​lang/​Object;​,​·​"[TT;​"
236 ····​:​cond_0240 ····​:​cond_0
237 ····​invoke-​virtual·​{p2},​·​Ljava/​lang/​Class;​-​>getComponentType()​Ljava/​lang/​Class;​241 ····​invoke-​virtual·​{p2},​·​Ljava/​lang/​Class;​-​>getComponentType()​Ljava/​lang/​Class;​
  
238 ····​move-​result-​object·​v1242 ····​move-​result-​object·​v1
  
239 ····​invoke-​static·​{v1,​·​p1},​·​Ljava/​lang/​reflect/​Array;​-​>newInstance(Ljava/​lang/​Class;​I)​Ljava/​lang/​Object;​243 ····​invoke-​static·​{v1,​·​p1},​·​Ljava/​lang/​reflect/​Array;​-​>newInstance(Ljava/​lang/​Class;​I)​Ljava/​lang/​Object;​
Offset 268, 16 lines modifiedOffset 272, 18 lines modified
268 ····​.​line·​12272 ····​.​line·​12
269 ····​new-​array·​v0,​·​p1,​·​[Z273 ····​new-​array·​v0,​·​p1,​·​[Z
  
270 ····​.​line·​13274 ····​.​line·​13
271 ····​.​local·​v0,​·​"copy":​[Z275 ····​.​local·​v0,​·​"copy":​[Z
272 ····​array-​length·​v1,​·​p0276 ····​array-​length·​v1,​·​p0
  
 277 ····​.​line·​14
273 ····​invoke-​static·​{v1,​·​p1},​·​Ljava/​lang/​Math;​-​>min(II)​I278 ····​invoke-​static·​{v1,​·​p1},​·​Ljava/​lang/​Math;​-​>min(II)​I
  
274 ····​move-​result·​v1279 ····​move-​result·​v1
  
 280 ····​.​line·​13
275 ····​invoke-​static·​{p0,​·​v2,​·​v0,​·​v2,​·​v1},​·​Ljava/​lang/​System;​-​>arraycopy(Ljava/​lang/​Object;​ILjava/​lang/​Object;​II)​V281 ····​invoke-​static·​{p0,​·​v2,​·​v0,​·​v2,​·​v1},​·​Ljava/​lang/​System;​-​>arraycopy(Ljava/​lang/​Object;​ILjava/​lang/​Object;​II)​V
  
276 ····​.​line·​15282 ····​.​line·​15
277 ····​return-​object·​v0283 ····​return-​object·​v0
278 .​end·​method284 .​end·​method
6.96 KB
smali/com/nolanlawson/japanesenamegenerator/v3/pronunciation/PronunciationGuide.smali
Max report size reached
45.3 KB
res/drawable/jnameconvertericon.png
40.8 KB
sng
Max report size reached
4.42 KB
Image content
Max report size reached